മാര്‍ച്ച് മാസഫലം; ജയശ്രീ എഴുതുന്നു

Malayalilife
topbanner
മാര്‍ച്ച് മാസഫലം; ജയശ്രീ എഴുതുന്നു

എരീസ് (മാർച്ച് 21 - ഏപ്രിൽ 19) 

മോഹങ്ങള്, പ്രതീക്ഷകള്, ലോങ്ങ്‌ടേം പ്രോജക്ക്ട്ടുകൾസുഹൃത്തുക്കള്, മുതിര്ന്ന സഹോദരങ്ങള്, കൂട്ടായ്മകള്, ടീംജോലികള്,ഗ്രൂപ്പുകള്എന്നാ വിഷയങ്ങൾക്ക് വിഷയങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം ഈ മാസം വളരെ അധികം വര്ധിക്കുന്നതാണ് . പുതിയ ഗ്രൂപുകളിൽ ചേരാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഈ മാസവും നമ്മെ തേടി എത്തും . ടെക്ക്നിക്കൽ കമ്യൂണിക്കേഷൻ രംഗത്ത് നിന്നുള്ള ജോലികൾ, പ്രേമ ബന്ധങ്ങൾക്കുള്ള നിരവധി സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നിവ ഒരുങ്ങി വരാം. നിലവിൽ ഉള്ള ഗ്രൂപുകളിൽ പുതിയ അംഗങ്ങൾ, മറ്റുള്ളവരുടെ ശ്രദ്ധ നേടാനുള്ള നിരവധി സാഹചര്യങ്ങൾ, വലിയ ഗ്രൂപുകളുടെ ഒപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ ഉള്ള അവസരങ്ങൾ എന്നിവയും പ്രതീക്ഷിക്കുക കുട്ടികൾ യൂത്ഗ്രൂപുകൾ എന്നിവരുടെ ഒപ്പം പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അവസരവും ഉണ്ടാകും. ലോങ്ങ്‌ ടേം ജോലികളും നമ്മെ തേടി വരാം. 

രഹസ്യ മോഹങ്ങള്, ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശത്രുക്കള്, ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച കഴിവുകള്,,ബെഡ് പ്ലെഷേഴ്സ്, ഒറ്റപ്പെടല്, ദൂര ദേശ സം,നഷ്ടങ്ങള്, പ്രാര്ത്ഥന,ധ്യാനം, ചാരിറ്റി, നിഗൂഡത, എന്നാ വിഷയങ്ങൾ ഈ മാസം വളരെ അധികം പ്രാധാന്യം നേടും. ശാരീരിരിക അസ്വസ്ഥതകൾ ഒരു പ്രധാന വിഷയമാകും. ഹീലിങ്, പ്രാർത്ഥന , ധ്യാനം എന്നിവയും ഈ മാസം വളരെ ശ്രദ്ധ നേരിടുന്നതാണ്. ദൂര യാത്രകൾക്ക് വേണ്ട തയ്യാറെടുപ്പുകൾ, ഏകാന്തനായി തീരാനുള്ള ആഗ്രഹം എന്നിവയും പ്രതീക്ഷിക്കുക.

ധനം, വസ്തു വകകൾ,നിങ്ങളുടെ മൂല്യം, കുടുംബം, എന്നാ വിഷയങ്ങൾക്ക് ഈ മാസം മുഴുവൻ ചൊവ്വയുടെ സ്വാധീനം ഉണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേക പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുന്നതാണ്. പുതിയ സേവിങ്ങ്സ് പ്ലാൻ, പാർട്ട്‌ ടൈം ജോലികൾക്ക് വേണ്ടി ഉള്ള ശ്രമം, നിലവിൽ ഉള്ള ജോലിയിൽ കൂടുതൽ അധ്വാനം വേണ്ട അവസ്ഥ എന്നിവയും പ്രതീക്ഷിക്കുക. പെട്ടന്നുള്ള ചിലവുകളും ഈ മാസം പ്രതീക്ഷിക്കുക. ലോണുകൾ നൽകാനും ലഭിക്കാനും ഉള്ള അവസരം, നിങ്ങളുടെ മൂല്യ വർധനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉള്ള ശ്രമം, എന്നിവയും ഈ മാസം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രധാന ഭാഗമാകും. 

ടോറസ് (ഏപ്രിൽ 20 - മെയ് 20)

ജോലി, സമൂഹത്തിലെവില , മാതാപിതാക്കൾ, അധികാരികൾ, ജീവിതാ മാര്ഗം, എംപ്ലോയർ ,സമൂഹതിലെ വിലഉല്ക്കര്ഷേച്ഛ  എന്നാ മേഖലയിൽ ഈ മാസം വൻ നീക്കങ്ങളാണ് നടക്കുക. ശുക്രൻ ഈ വിഷയങ്ങളെ വളരെ ശക്തിയായി ഈ മാസം മുതൽ സ്വാധീനിക്കുന്നതാണ്. അതിനാൽ ജോലിയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ട അവസരങ്ങളാണ് വന്നെത്തുക. പുതിയ ജോലിക്ക് വേണ്ടി ഉള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ അവസരമാണിത്. നിങ്ങളുടെ മഹാ ദശയിൽ പുതിയ ജോലി ഈ അവസരം സൂചിപ്പിക്കുന്നു എങ്കിൽ അതിനു തക്ക ഇന്റർവ്യൂ , ചർച്ചകൾ എന്നിവയെല്ലാം ഈ അവസരം വന്നു ചേരും. ജോലിക്ക് വേണ്ട പല തരം തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ഈ സമയം നടത്തേണ്ടതാണ്. പുതിയ ക്രിയേറ്റീവ് ജോലികൾ, നിലവിൽ ഉള്ള ജോലിയിൽ ആഡ് ഓൺ ജോലികൾ എന്നിവയും പ്രതീക്ഷിക്കുക . അധികാരികളും ഒത്തുള്ള ചർച്ചകൾ, ഇത് വരെ ചെയ്ത ജോലിക്കുള്ള അംഗീകാരം എന്നിവയും ഈ അവസരം പ്രതീക്ഷിക്കുക.

ലോങ്ങ്‌ ടേം ജോലികൾ, ഗ്രൂപ്പുകൾ , മോഹങ്ങൾ, പ്രതീക്ഷകൾ, ലാഭം എന്നാ വിഷയങ്ങളുടെ മേൽ ഈ മാസം വലിയ സ്വാധീനം ഉണ്ടാകും. ആശയവിനിമയങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ബുധൻ ഈ മേഖലയിൽ സ്ലോ ഡൗൺ അവസ്ഥയിൽ വന്നെതുന്നതാണ്. സ്ലോ ഡൗൺ അവസ്ഥയിൽ ഒരു ഗ്രഹം നീങ്ങുക എന്നാ തിരുത്തലുകൾ വേണ്ടി വരും എന്നാണു അർത്ഥ0. ഈ തിരുത്തലുകൾ ലോങ്ങ്‌ ടേം പ്രോജക്ക്ട്ടുകൾ, വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഉള്ള ബന്ധങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്നും ആകാം. ടെക്ക്നിക്കൽ കമ്യൂണിക്കേഷൻ രംഗത്ത് നിന്നുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, ഈ ജോലികളിൽ തിരുത്തലുകളും വേണ്ടി വരാം. അതിനാൽ ശ്രദ്ധയോടെ വേണം ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കാൻ. നിലവിൽ ഉള്ള ഗ്രൂപ്പ് ബന്ധങ്ങളിൽ ചില വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടാകും, പുതിയ ഗ്രൂപുകളിൽ ചേരാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എങ്കിലും അവ അത്ര എളുപ്പമായിരിക്കുകയില്ല.

നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം, സൗന്ദര്യം, മനോഭാവം, വിചാരധാര എന്നാ വിഷയങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെ ചൊവ്വ ആയിരിക്കും സ്വാധീനിക്കുക. അല്പകാലം ആരോഗ്യകാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ വേണ്ടി വരും. പുതിയ തുടക്കങ്ങൾ, ജീവിതത്തിൽ പുതിയ വ്യക്തികളുടെ ആഗമനം, എന്നിവയും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത്. ചൊവ്വ അഗ്നി തുല്യമായ ഗ്രഹമായതിനാൽ, ക്ഷോഭിച്ചു പെരുമാറാൻ ഉള്ള നിരവധി അവസ്ഥകൾ വന്നു ചേരാം.

ജമിനി (മെയ് 21 - ജൂൺ 20)
ദൂര യാത്രകൾ , ആത്മീയത, വിദേശ ബന്ധം, ഉയര്ന്നപഠനം, എഴുത്ത്, പ്രസിദ്ധീകരണം,ധ്യാനം, ഭാഗ്യം, നിയമം, തീര്ത്ഥാടനം എന്നാ വിഷയങ്ങൾക്ക് മേൽ ഈ മാസം ശുക്രന്റെ സ്വാധീനമാണ് ഉണ്ടാകുക. എഴുത്ത്, പബ്ലിഷിങ് എന്നാ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി അവസരങ്ങൾ ഈ സമയം വന്നുചേരാം. ദൂര യാത്രകൾ, ജോലി സംബന്ധമായ ട്രെയിനിങ്ങുകൾ , ദൂര ദേശത് നിന്നുള്ള ജോലികൾ എന്നിവയും പ്രതീക്ഷിക്കുക. അവയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തേണ്ടതാണ് . തീർത്ഥാടനം, പഠന സംബന്ധമായ യാത്രകൾ എന്നിവയും വന്നു ചേരാം.

ജോലി, അധികാരികൾ, സമൂഹത്തിലെ നിങ്ങളുടെ വില, എന്നാ മേഖലയിൽ നല്ല ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്. ആശയ വിനിമയങ്ങളുടെ ഗ്രഹമായ ബുധൻ ഈ വിഷയങ്ങളെ സങ്കീർണമായ രീതിയിൽ സ്വാധീനിക്കുന്നതാണ്. ആശയ വിനിമയം കൊണ്ടുള്ള ജോലികൾ ഈ അവസരം വന്നു ചേരാം എങ്കിലും അവയിൽ റീ വർക്ക്‌ വേണ്ടി വരും. ജോലി സ്ഥലത്ത് നടത്തുന്ന ആശയ വിനിമയങ്ങലിൻ മേലും ഇതേ ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാകും. പുതിയ ജോലിക്ക് വേണ്ടി നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങൾ നേരായ വിധമാണ് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാന്. ഈ ശ്രമങ്ങളിൽ പല പാളിച്ചകളും ഉണ്ടാകാം. ഈ സമയത്ത് ലഭിക്കുന്ന ഓഫർ ലെറ്ററുകൾ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ തന്നെ ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുതെണ്ടാതാണ്.

രഹസ്യ മോഹങ്ങള്, ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശത്രുക്കള്, ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച കഴിവുകള്, ബെഡ് പ്ലെഷേഴ്സ് ഒറ്റപ്പെടല്, ദൂര ദേശ സം,നഷ്ടങ്ങള്, പ്രാര്ത്ഥന ധ്യാനം, ചാരിറ്റി, നിഗൂഡത വിഷയങ്ങൾക്ക് മേൽ ഈ മാസം മുഴുവൻ ചൊവ്വയുടെ സ്വാധീനം ഉണ്ടാകു0 ശാരീരിരിക അസ്വസ്ഥതകൾ ഈ അവസരം ഉണ്ടാകാം. ഹീലിങ്, ധ്യാനം എന്നിവയും ഈ അവസരം പ്രതീക്ഷിക്കുക. ഏകാന്തനായി തീരാനുള ആഗ്രഹം, ഭാവിപരിപാടികളെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചന എന്നിവയും ഈ അവസരം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

കാൻസർ (ജൂൺ 21 - ജൂലൈ 22)
സെക്സ്, തകര്ച്ചകള്, പാര്ട്ണര്ഷിപ്പുകള്, ആയുര്ദൈര്ഖ്യം നിഗൂഡ വിഷയങ്ങള്, ഭൗതികവും,ആത്മീയവുമായുള്ളരൂപാന്തരം, നിക്ഷേപങ്ങള്, ജോയിന്റ് സ്വത്തുക്കള്, ടാക്സ് , ഇന്ഷുറന്സ്, ലോണുകള്, എന്നാ മേഖലയിൽ ഈ മാസം മുഴുവൻ ശുക്രന്റെ സ്വാധീനം ഉണ്ടാകും. പല തരം സാമ്പത്തിക നീക്കങ്ങളാണ് ഈ മാസം ഉണ്ടാകുക. ലോണുകൾ ലഭിക്കാനും നൽകാനും ഉള്ള അവസ്ഥ, നിലവിൽ ഉള്ള സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഒത്തു തീർപ്പിൽ എത്തിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ന്ജോയിന്റ്റ് സ്വത്തുക്കൾ കൊണ്ടുള്ള പ്രോജക്ക്ട്ടുകളും പ്രതീക്ഷിക്കുക. നിലവിൽ ഉള്ള പങ്കാളിത ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അവസരങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കുക. ടാക്സ്, പി എഫ്, ഇന്ഷു റൻസ് എന്നാ വിഷയങ്ങളിലും ശ്രദ്ധ വേണ്ടി വരും. വൈകാരിക ബന്ധങ്ങളെ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള അവസരമായി ഈ സന്ദർഭത്തെ കാണേണ്ടതാണ്.

ദൂര യാത്രകൾ , ആത്മീയത, വിദേശ ബന്ധം, ഉയര്ന്നപഠനം, എഴുത്ത്, പ്രസിദ്ധീകരണം,ധ്യാനം, ഭാഗ്യം, നിയമം, തീര്ത്ഥാടനം എന്നാ വിഷയങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാകും. യാത്ര, ആശയ വിനിമയങ്ങൾ എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ബുധൻ ആദ്യ ആഴ്ച മുതൽ സങ്കീർണമായ രീതിയിൽ സഞ്ചരിച്ചു തുടങ്ങും. ദൂര യാത്രകൾ, ദൂര ദേശത് നിന്നുള്ള ജോലികൾ എന്നിവയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാകുന്ന അവസരമാണ്. യാത്രകളിൽ തടസങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിരിക്കും.. എഴുത്ത്, ജേർണലിസം , മാസ് കമ്യൂണിക്കെഷൻ എന്നാ രംഗത്ത് നിന്നുള്ള ജോലികൾ ഉണ്ടാകാം, ഇവയിലും അൽപ തടസങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുക. ആത്മീയ യാത്രകൾ, നിയമ വശത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ, ഉപരിപഠനം എന്നിവയും ഈ മാസം സാധ്യമാണ്.

മോഹങ്ങള്, പ്രതീക്ഷകള്, ലോങ്ങ്‌ടേം പ്രോജക്ക്ട്ടുകൾസുഹൃത്തുക്കള്, മുതിര്ന്ന സഹോദരങ്ങള്, കൂട്ടായ്മകള്, ടീംജോലികള്,ഗ്രൂപ്പുകള്എന്നാ മേഖലയിൽ ചൊവ്വയുടെ സ്വാധീനം ഈ മാസവും തുടരും. കഴിഞ്ഞ മാസം പോലെ തന്നെ ഗ്രൂപ്പ് ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ മാസവും ശ്രദ്ധ നേടാം. ടെക്ക്നിക്കൽ കമ്യൂണക്കെഷൻ രംഗത്ത് നിന്നുള്ള നിരവധി ജോലികൾ, ഫിനാൻസ് രംഗത്ത് നിന്നുള്ള ജോലികൾ എന്നിവയും പ്രതീക്ഷിക്കുക. പുതിയ ടീമിൽ ചേരാൻ ഉള്ള അവസരങ്ങൾ, വലിയ ഗ്രൂപുകൾക്ക് ഒപ്പം പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അവസരവും ഈ മാസം ഉണ്ടാകാം.

ലിയോ (ജൂലായ് 23 - ഓഗസ്റ്റ് 22)
വിവാഹം, പങ്കാളി , നിയമപരമായബന്ധങ്ങൾ, ബിസിനാസ്ബന്ധങ്ങൾ, തെളിഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന ശത്രുക്കൾ, എഗ്രീമെന്റുകൾ, കൊണ്ട്രാക്ട്ടുകൾഎന്നാ വിഷയങ്ങൾക്ക് മേൽ ഈ മാസം മുഴുവൻ ശുക്രന്റെ സ്വാധീനം ഉണ്ടാകും. വ്യക്തി/ബിസിനസ് ബന്ധങ്ങളെ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഒരുങ്ങി വന്നേക്കാം. പുതിയ പ്രേമ ബന്ധം, വിവാഹ ബന്ധം , എന്നിവയും ഈ അവസരം സാധ്യമാണ്. സാമൂഹിക രംഗത്ത് കൂടുതൽ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാകും. പുതിയ പരിചയക്കാർ, അവർ വഴി പുതിയ കൊണ്ടാക്ക്ട്ടുകൾ , പങ്കാളിത പദ്ധതികൾ എന്നിവയും പ്രതീക്ഷിക്കുക. പുതിയ ജോബ്‌ ഓഫർ , ദൂര യാത്രയ്ക്കുള്ള അവസരങ്ങളും ഈ അവസരം സാധ്യമാണ്.

സെക്സ്, തകര്ച്ചകള്, പാര്ട്ണര്ഷിപ്പുകള്, ആയുര്ദൈര്ഖ്യം നിഗൂഡ വിഷയങ്ങള്, ഭൗതികവും,ആത്മീയവുമായുള്ളരൂപാന്തരം, നിക്ഷേപങ്ങള്, ജോയിന്റ് സ്വത്തുക്കള്, ടാക്സ് , ഇന്ഷുറന്സ്, ലോണുകള് എന്നാ വിഷയങ്ങൾക്ക് മേൽ ബുധൻ സ്ലോ ഡൗൺ അവസ്ഥയിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തും. ഈ ഗ്രഹം സ്ലോ ഡൗൺ അവസ്ഥയിൽ നീങ്ങുന്ന അവസരം സാമ്പത്തിക ക്രയ വിക്രയങ്ങൾക്ക് അത്ര യോജിച്ചതല്ല. എങ്കിലും പല വിധ സാമ്പത്തിക നീക്കങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുക. ബുധൻ ആശയ വിനിമയങ്ങൾ, അനാലിസിസ് എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പങ്കാളിത ബന്ധം, ജോയിന്റ് സ്വത്തുക്കളുടെ ക്രയ വിക്രയം, വൈകാരിക ബന്ധങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് മേൽ നടത്തുന്ന ആശയ വിനിമയങ്ങളുടെ മേൽ നല്ല ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാകും. പല വിധത്തിലുള്ള വാക്ക് തർക്കങ്ങളും ഈ അവസരം ഉണ്ടാകാം.

ജോലി, സമൂഹത്തിലെവില , മാതാപിതാക്കൾ, അധികാരികൾ, ജീവിതാ മാര്ഗം, എംപ്ലോയർ ,സമൂഹതിലെ വിലഉല്ക്കര്ഷേച്ഛ എന്നാ വിഷയങ്ങളെ ചൊവ്വ ഈ മാസവും സ്വാധീനിക്കുന്നതാണ്. പുതിയ ജോലിക്ക് വേണ്ടി ഉള്ള ശ്രമം ഉണ്ടാകും. ശാരീരിരിക അധ്വാനം വേണ്ട പല പ്രോജക്ക്ട്ടുകളും നമ്മെ തേടി എത്താം. നിങ്ങളുടെ ജോലിയെ അധികാരികൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന അവസരമാണ്. അതിനാൽ ജോലിയിൽ കൃത്യത പാലിക്കുക. വാക്ക് തർക്കങ്ങളും , ചർച്ചകളും ജോലിയിൽ ഉണ്ടാകാം.

വിർഗൊ ( ഓഗസ്റ്റ് 22 - സെപ്റ്റംബർ 22)
ജോലി സ്ഥലം, സഹ പ്രവര്ത്തകര്, ദിവസേന ഉള്ള ജീവിതം, വളര്ത്തു മൃഗങ്ങൾ ,ബാധ്യതകള്, ആരോഗ്യം മേഖല ഈ മാസം ശുക്രന്റെ കൈവശമായിരിക്കും. ക്രിയേറ്റീവ് രംഗത്ത് നിന്നുള്ള ജോലികൾ, ജോലിയിൽ പല വിധത്തിലുള്ള പുതുമ, സഹ പ്രവർത്തകരുമായുള്ള ചർച്ചകൾ, എന്നിവ പ്രതീക്ഷിക്കുക. ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണം എന്നിവ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാകും. ദിനം ദിന ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമം, പല വിധ ബാധ്യതകളെ തരണം ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമവും ഈ മാസം ഉണ്ടാകും.

വിവാഹം, പങ്കാളി , നിയമപരമായബന്ധങ്ങാൾ, ബിസിനാസ്ബന്ധങ്ങൾ, തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നശത്രുക്കൾ, എഗ്രീമെന്റുകൾ, കൊണ്ട്രാക്ട്ടുകൾഎന്നാ വിഷയങ്ങൾക്ക് മേൽ ഈ മാസം ബുധൻ സങ്കീർണമായ രീതിയിൽ സഞ്ചരിക്കും. ബുധൻ സ്ലോ ഡൗൺ അവസ്ഥയിൽ നീങ്ങുമ്പോൾ, ബന്ധങ്ങൾക്ക് മേൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ വന്നെത്തും. വ്യക്തി ബന്ധമായാലും, ബിസിനസ് ബന്ധം ആയാലും പല തരം സങ്കീർണമായ അവസ്ഥകൾ വന്നെതാം,. നിലവിൽ ഉള്ള ബന്ധങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള നല്ല അവസരമായി കാണുക. പുതിയ ബന്ധങ്ങൾക്ക് ഉള്ള ക്ഷണത്തെ കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കേണ്ടതില്ല. അൽപ സമയം എടുത്തു മാത്രം തീരുമാനം എടുക്കുക. പുതിയ ജോലിക്കുള്ള അവസരം, ദൂര യാത്രകൾ, എന്നിവയും ഈ അവസരം വന്നെതാം. നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളും ഈ സമയം വളരെ സജീവമാണ്.

 ദൂര യാത്രകൾ , ആത്മീയത, വിദേശ ബന്ധം, ഉയര്ന്നപഠനം, എഴുത്ത്, പ്രസിദ്ധീകരണം,ധ്യാനം, ഭാഗ്യം, നിയമം, തീര്ത്ഥാടനം എന്നാ വിഷയങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ പോലെ തന്നെ ചൊവ്വയുടെ സ്വാധീനം പ്രതീക്ഷിക്കുക. ദൂര യാത്രകൾക്ക് വേണ്ടി ഉള്ള ശ്രമം ഉണ്ടാകും, എങ്കിലും ചെറു തടസങ്ങളും ഉണ്ടാകും. ദൂര ദേശത് നിന്നുള്ള ജോലികൾ , വിദേശികളുമായുള്ള സമ്പർക്കം, മീഡിയ, മാസ് കമ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നാ രംഗത്ത് നിന്നുള്ള ജോലികൾ, ഉപരി പഠനം, പല വിധ വർക്ക് ഷോപ്പുകൾ എന്നിവയും ഈ മാസം പ്രതീക്ഷിക്കുക, മതം, തത്വ ചിന്ത എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുക്കും.

ലിബ്ര (സെപ്റ്റംബർ 23 - ഒക്ടോബർ 22)
ബുദ്ധി, പ്രേമം, കുട്ടികള്, ക്രിയേറ്റീവ് കഴിവുകള്, ഊഹ ക്കച്ചവടം, സെല്ഫ് പ്രൊമോഷന്, നെത്വര്ക്കിങ്, ഹോബികള്എന്നാ വിഷയങ്ങളിൽ ഈ മാസം ശുക്രന്റെ സ്വാധീനം ഉണ്ടാകും. പുതിയ ക്രിയേറ്റീവ് ജോലികൾ , സ്വന്തം സംരംഭങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമം എന്നിവ പ്രതീക്ഷിക്കുക. കല , ആസ്വാദനം എന്നീ രംഗത്ത് നിന്നുള്ള പല അവസരങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കുക. പുതിയ പ്രേമ ബന്ധത്തിനു യോജ്യമായ പല അവസരങ്ങളും വന്നെതാം. ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ, കുട്ടികൾ, യൂത്ത് ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്നിവർക്ക് ഒപ്പം പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള പല അവസരങ്ങളും ഉണ്ടാകാം. പുതിയ ഹോബികൾ, നെറ്റ് വർക്കിങ് അവസരങ്ങൾ എന്നിവയും പ്രതീക്ഷിക്കുക.

ജോലി സ്ഥലം, സഹ പ്രവര്ത്തകര്, ദിവസേന ഉള്ള ജീവിതം, വളര്ത്തു മൃഗങ്ങൾ ,ബാധ്യതകള്, ആരോഗ്യം എന്നാ വിഷയങ്ങൾ ഈ മാസം അല്പം സങ്കീർണമായ രീതിയിൽ നീങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കാണുന്നത്. ആശയ വിനിമയങ്ങളുടെ ഗ്രഹമായ ബുധൻ ഈ വിഷയങ്ങളെ സങ്കീർണമായ രീതിയിൽ സ്വാധീനിക്കും. ഈ ഗ്രഹം ഈ മാസത്തിലേറെ ദിവസവും സ്ലോ ഡൗൺ അവസ്ഥയിലാണ് നീങ്ങുക. ജോലിയിലെ റീവ്ർക്കുകളെ ആണ് ഈ നീക്കം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുക. ജോലി സ്ഥലത്തെ നിങ്ങളുടെ ആശയ വിനിമയങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാകണം. സഹ പ്രവർത്തകരുമായുള്ള ചർച്ചകൾ, അവയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തർക്കങ്ങളും ഈ മാസത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. പുതിയ ആരോഗ്യക്രമം, ഡയറ്റ് എന്നിവയും ഏറ്റെടുക്കേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. പല വിധ ബാധ്യതകൾ തെളിഞ്ഞു വരുന്ന മാസവും ഇത് തന്നെയാണ്.

സെക്സ്, തകര്ച്ചകള്, പാര്ട്ണര്ഷിപ്പുകള്, ആയുര്ദൈര്ഖ്യം നിഗൂഡ വിഷയങ്ങള്, ഭൗതികവും,ആത്മീയവുമായുള്ളരൂപാന്തരം, നിക്ഷേപങ്ങള്, ജോയിന്റ് സ്വത്തുക്കള്, ടാക്സ് , ഇന്ഷുറന്സ്, ലോണുകള് എന്നാ വിഷയങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ പോലെ ഈ മാസവും പ്രാധാന്യം നേടും. പല വിധ സാമ്പത്തിക നീക്കങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുക. പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത അവസരം സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾ ഉയർന്നു വരാം. അതിനാൽ ഇപ്പോഴേ കരുതിയിരിക്കെണ്ടാതാണ്. ലോണുകൾ നൽകാനും ലഭിക്കാനും ഉള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ, വൈകാരിക ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ, ജോയിന്റ് സ്വത്തുക്കളെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ, സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ , എന്നിവയും ഈ മാസം പ്രതീക്ഷിക്കുക.

സ്‌കോർപിയോ (ഒക്ടോബർ 23 - നവംബർ 21)
മാതാപിതാക്കൾ,സ്വത്ത്‌, ബന്ധുക്കൾ, സന്തോഷം, വളർച്ച,ഉപജീവനം, വീട്, കുടുംബം,ജീവിത സൗകര്യങ്ങൾ, എന്നാ വിഷയങ്ങൾക്ക് മേൽ ഈ മാസം ശുക്രന്റെ സ്വാധീനം ഉണ്ടാകും. പല വിധത്തിലുള്ള റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഡീലുകൾ, റീലൊക്കേഷൻ, റീപെയറിങ് , വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള യാത്രകൾ, ബന്ധു ജന സമാഗമം, ബന്ധുക്കലുമായുള്ള ചർച്ചകൾ, എന്നിവയും പ്രതീക്ഷിക്കുക. പുതിയ വീട്ടുപകരണങ്ങൾ വാങ്ങാനുള്ള അവസരം, കുടുംബ സ്വത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ, ജീവിതശൈലി മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമം, പുതിയ ഉപ ജീവന മാർഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളും ഈ മാസം പ്രതീക്ഷിക്കാം,. വീടിനുള്ളിൽ പ്രശ്ന പരിഹാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളും ഉണ്ടാകും.

ബുദ്ധി, പ്രേമം, കുട്ടികള്, ക്രിയേറ്റീവ് കഴിവുകള്, ഊഹ ക്കച്ചവടം, സെല്ഫ് പ്രൊമോഷന്, നെത്വര്ക്കിങ്, ഹോബികള്എന്നാ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് സങ്കീർണമായ അവസ്ഥകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുക. ആശയ വിനിമയങ്ങളുടെ ഗ്രഹമായ ബുധൻ ഈ വിഷയങ്ങളെ സന്കീരന്മായ രീതിയിൽ സ്വാധീനിക്കും. ക്രിയേറ്റീവ് ജോലികൾ, സ്വന്തം സംരംഭങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് സങ്കീർണമായ അവസ്ഥകൾ ഉയർന്ന വരാം. ടീം ജോലികളിൽ കൂടുതൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഉള്ള അവസരങ്ങൾ, നെറ്റ് വർക്കിങ് അവസരങ്ങൾ എന്നിവയും പ്രതീക്ഷിക്കുക . വിനോദ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരം, കുട്ടികൾ യൂത്ത് ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്നിവർക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ ഉള്ള ശ്രമം, എന്നിവയും പ്രതീക്ഷിക്കുക. ഇവയിൽ നിന്നെല്ലാം തന്നെ ചില തടസങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

 വിവാഹം, പങ്കാളി , നിയമപരമായബന്ധങ്ങാൾ, ബിസിനാസ്ബന്ധങ്ങൾ, തെളിഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന ശത്രുക്കൾ, എഗ്രീമെന്റുകൾ, കൊണ്ട്രാക്ട്ടുകൾഎന്നാ വിഷയങ്ങൾക്ക് മേൽ ഈ മാസവും ചൊവ്വയുടെ സ്വാധീനം ഉണ്ടാകാം. വ്യക്തി ബന്ധങ്ങൾക്ക് മേലും, ബിസിനസ് ബന്ധങ്ങൾക്ക് മേലും ഈ മാസവും കൂടുതൽ ചർച്ചകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുക . പുതിയ ബിസിനസ് ബന്ധങ്ങൾ, ഡീലുകൾ എന്നിവ ഉണ്ടാകാനുള്ള നിരവധി സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. നിലവിൽ ഉള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ കൂടുതൽ മാറ്റങ്ങൾ വേണ്ടി വരും. വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഉള്ള ബന്ധങ്ങളുടെ പുരോഗമനത്തിന് പല വിട്ടുവീഴ്ചകളും ആവശ്യമാകും. പുതിയ ജോബ്‌ ഓഫർ, ദൂര യാത്രകൾ എന്നിവയും ഈ അവസരം നമ്മെ തേടി എത്താം. 

സാജിറ്റേറിയസ് (നവംബർ 22 - ഡിസംബർ 21)
ധൈര്യ൦, ശൗര്യം, സഹോദരങ്ങള്, ആശയവിനിമയം, എലെക്ട്രോനിക്സ്, ടെക്നോളജി. ചെറുയാത്രകള്, ചെറുകോഴ്സുകള്, അയല്ക്കാര്എന്നാ വിഷയങ്ങളെ ഈ മാസം ശുക്രൻ വളരെ അധികം സ്വാധീനിക്കുന്നതാണ്. ഈ മാസം വളരെ അധികം ആശയ വിനിമയങ്ങൾ നമ്മെ കാത്തിരിക്കുന്നു. ചെറു യാത്രകൾ, ചെറു പ്രോജക്ക്ട്ടുകൾ എന്നിവ നമ്മെ കാത്തിരിക്കുന്നു. ഈ പ്രോജക്ക്ട്ടുകൾ കൂടുതലും, ആശയ വിനിമയം, ഇലെക്ട്രോനിക്സ്, മീഡിയ എന്നാ മേഖലയിൽ നിന്നാകാം, സഹോദരങ്ങൾ, സഹോദര തുല്യർ ആയ വ്യക്തികളുമായുള്ള സംവാദം, അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വാധീനം എന്നിവയെല്ലാം പ്രതീക്ഷിക്കുക. സ്വന്തം സംരംഭങ്ങളെ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമം, ശാരീരിരിക അസ്വസ്ഥതകൾ എന്നിവയും ഈ മാസം പ്രതീക്ഷിക്കുക.

മാതാപിതാക്കൾ,സ്വത്ത്‌, ബന്ധുക്കൾ, സന്തോഷം, വളർച്ച,ഉപജീവനം, വീട്, കുടുംബം,ജീവിത സൗകര്യങ്ങൾ, എന്നാ വിഷയങ്ങൾക്ക് മേൽ ഈ മാസം ബുധൻ സങ്കീർണമായ രീതിയിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തും. ഈ മാസം മുതൽ ബുധൻ സ്ലോ ഡൗൺ അവസ്ഥയിൽ നീങ്ങും പല വിധ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഡീലുകൾ ഉണ്ടാകാം എങ്കിലും, ഈ ഡീലുകളിൽ നിന്ന് സങ്കീർണമായ അവസ്ഥകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുക, ബുധൻ സ്ലോ ഡൗൺ അവസ്ഥയിൽ നീങ്ങുന്ന സമയം ആശയ വിനിമയങ്ങൾ, യാത്രകൾ , എന്നിവയുടെ മേൽ അധിക ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവണം. ബന്ധു ജന സമാഗമം, പൂർവിക സ്വത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ, ജീവിത ശൈലി മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമം, ബന്ധു ജന സമാഗമം, ബന്ധുക്കലുമായുള്ള സീരിയസ് ചർച്ചകൾ, എന്നിവയും ഈ മാസം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാകും.

ജോലി സ്ഥലം, സഹ പ്രവര്ത്തകര്, ദിവസേന ഉള്ള ജീവിതം, വളര്ത്തു മൃഗങ്ങൾ ,ബാധ്യതകള്, ആരോഗ്യം എന്നാ വിഷയങ്ങൾ ഈ മാസവും വളരെ സജീവമായിരിക്കും.ചൊവ്വ ഈ വിഷയങ്ങളിൽ ഈ മാസവും സ്വാധീനം ചെലുത്തും. ശാരീരിരിക അസ്വസ്ഥകൾ ഈ മാസവും ശ്രദ്ധ നേടും. ജോലി സ്ഥലത്ത് വളരെ അധികം സങ്കീർണമായ പ്രോജക്ക്ട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാം. സഹ പ്രവർത്തകരുമായുള്ള ആശയ വിനിമയങ്ങളിലും ശ്രദ്ധ ആവശ്യമായി വരാം. പല വിധ ബാധ്യതകളെ കുറിച്ചുള്ള കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ ഈ ആഴ്ചയും തുടരും. 

കാപ്രിക്കോൺ (ഡിസംബർ 22 - ജനുവരി 19)
ധനം, വസ്തു വകകൾ, സംസാരം നിങ്ങളുടെ മൂല്യം എന്നാ വിഷയങ്ങളിൽ ഈ മാസവും നീക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. പുതിയ പാർട്ട്‌ ടൈം ജോലികൾ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള നല്ല അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കാം. പുതിയ സാമ്പത്തിക മാർഗങ്ങൾ തെളിഞ്ഞു വരാം. ലോണുകൾ നൽകാനും ലഭിക്കാനും ഉള്ള അവസ്ഥ, വസ്തു വകകളുടെ കൈമാറ്റം, എന്നിവയും പ്രതീക്ഷിക്കുക. നിങ്ങളുടെ മൂല്യ വര്ധനയ്ക്കുള്ള നിരവധി പ്ലാനുകൾ തയ്യാറാക്കും. ജോലിയിൽ ക്രിയേറ്റീവ് ജോലികൾ, അധികാരികളുടെ നല്ല വാക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം എന്നിവയെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യമാണ്.

ധൈര്യ൦, ശൗര്യം, സഹോദരങ്ങള്, ആശയവിനിമയം, എലെക്ട്രോനിക്സ്, ടെക്നോളജി. ചെറുയാത്രകള്, ചെറുകോഴ്സുകള്, അയല്ക്കാര്എന്നാ വിഷയങ്ങളെ ബുധൻ സങ്കീർണമായ രീതിയിൽ ഈ മാസം മുഴുവൻ സ്വാധീനിക്കും. ബുധൻ സ്ലോ ഡൗൺ അവസ്ഥയിൽ നീങ്ങുന്ന ഈ മാസം ആശയ വിനിമയങ്ങൾ, യാത്രകൾ, ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയുടെ മേൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ വേണ്ടി വരും. ചെറു യാത്രകൾ, ചെറു കോഴ്സുകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള നിരവധി അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. നിരവധി ആശയ വിനിമയങ്ങൾ നടക്കാവുന്ന അവസരമാണ്. സഹോദരങ്ങൾ സഹോദര തുല്യർ ആയ വ്യക്തികൾ എന്നിവരോടുള്ള കൂടുതൽ സംസാരം. ചെറു യാത്രകൾ, ചെറു കോഴ്സുകൾ എന്നിവയും ഈ അവസരം സാധ്യമാണ്. . എഴുത്ത്, മീഡിയ , മീഡിയ, പഠനം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ നിന്ന് നിരവധി ജോലികൾ വന്നെതാം. ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകളും ഈ സമയം ഉണ്ടാകാം.

ബുദ്ധി, പ്രേമം, കുട്ടികള്, ക്രിയേറ്റീവ് കഴിവുകള്, ഊഹ ക്കച്ചവടം, സെല്ഫ് പ്രൊമോഷന്, നെത്വര്ക്കിങ്, ഹോബികള്എന്നാ വിഷയങ്ങൾക്ക് ഈ മാസവും വൻ സ്വാധീനമാണ് ഉള്ളത്. ചൊവ്വ ഈ വിഷയങ്ങളെ ഈ മാസവും സ്വാധീനിക്കും. പുതിയ ക്രിയേറ്റീവ് ജോലികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം തുടരും. സ്വന്തം ബിസിനസിനെ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള നിരവധി പ്ലാനുകൾ , ടീം ജോലികൾ എന്നിവയും പ്രതീക്ഷിക്കുക. പ്രേമ ബന്ധങ്ങളെ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമം, പുതിയ പ്രേമ ബന്ധത്തിന് വേണ്ടി ഉള്ള ശ്രമം എന്നിവയും പ്രതീക്ഷിക്കുക. നെറ്റ് വർക്കിങ് അവസരങ്ങൾ, കുട്ടികൾ, യൂത്ത് ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്നിവയിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ശ്രമവും ഈ മാസ0 നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. വിനോദ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ശ്രമം, കലാ പരിപാടികൾ എന്നിവയും പ്രതീക്ഷിക്കുക. 

അക്വേറിയസ് (ജനുവരി 20- ഫെബ്രുവരി 18)
നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വംലുക്സ്, വീക്ഷണകോണ്, മനോഭാവം, വിചാര ധാര , ആരോഗ്യം, ഊര്ജ്ജസ്വലത എന്നാ വിഷയങ്ങളെ ശുക്രനാണ് ഈ മാസം കൂടുതൽ സ്വാധീനിക്കുക , പുതിയ ബന്ധങ്ങൾ ഈ സമയം നിങ്ങളെ തേടി എത്താം. പ്രേമ ബന്ധം, ഔദ്യോഗിക ബന്ധം, പുതിയ ബിസിനസ് ദീലുകൾ, പുതിയ വ്യക്തികൾ എന്നിവ എല്ലാം ഈ മാസം ഉണ്ടാകാം. ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണം എന്നിവയും ഈ മാസം മുന്ഗണന നേടും. 

ധനം, വസ്തു വകകൾ, സംസാരം നിങ്ങളുടെ മൂല്യം എന്നാ വിശയ്നഗ്ലെ ശ്രദ്ധയോടെ വേണം സമീപിക്കാൻ. ആശയ വിനിമയങ്ങളുടെ ഗ്രഹമായ ബുധൻ ഈ വിഷയങ്ങളെ സങ്കീർണമായ രീതിയിൽ സ്വാധീനിക്കും. സാമ്പത്തിക നീക്കങ്ങളിൽ അശ്രദ്ധ കടന്നു കൂടുന്ന അവസരമാണ് ഈ മാസം കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുക. സ്വന്തം ബിസിനസ് മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ശെരി ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. ലോണുകൾ നൽകാനും ലഭിക്കാനും ഉള്ള അവസരം, പുതിയ പാർട്ട് ടൈം ജോലികൾ ലഭിക്കാനുള്ള അവസരം, നിങ്ങളുടെ മൂല്യ വര്ധനയക്കായി ഉള്ള പ്ലാനുകൾ തയ്യാറാക്കാനുള്ള അവസരം എന്നിവയെല്ലാം ഈ മാസം നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ജോലിയിൽ ആശയവിനിമയ ശേഷി കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ട നിരവധി പ്രോജക്ക്ട്ടുകളും പ്രതീക്ഷിക്കുക.

മാതാപിതാക്കൾ,സ്വത്ത്‌, ബന്ധുക്കൾ, സന്തോഷം, വളർച്ച,ഉപജീവനം, വീട്, കുടുംബം,ജീവിത സൗകര്യങ്ങൾ എന്നാ വിഷയങ്ങളെ ഈ മാസവും ചൊവ്വ സ്വാധീനിക്കും. വീടിനുള്ളിൽ പ്രശ്ന പരിഹാരം വേണ്ട പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകാം. പല വിധത്തിൽ ഉള്ള റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഡീലുകൾ , റീലൊക്കേഷൻ, റീപെയറിങ് എന്നിവയും ഈ മാസം പ്രതീക്ഷിക്കുക. ജീവിത ശൈലി മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമവും ഉണ്ടാകും. ബന്ധു ജന സമാഗമം, പല വിധത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ എന്നിവയും ഈ മാസം പ്രതീക്ഷിക്കുക.

പയ്സീസ് (ഫെബ്രുവരി 19 - മാർച്ച് 20)
 രഹസ്യ മോഹങ്ങള്, ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശത്രുക്കള്, ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച കഴിവുകള്, ബെഡ് പ്ലെഷേഴ്സ് ഒറ്റപ്പെടല്, ദൂര ദേശ സം,നഷ്ടങ്ങള്, പ്രാര്ത്ഥന ധ്യാനം, ചാരിറ്റി, നിഗൂഡത എന്നാ മേഖലയിൽ ഈ മാസം ശുക്രന്റെ സ്വാധീനമാണ് ഉണ്ടാകുക. സ്വപ്‌നങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഉറക്കം. ശാരീരിരിക അസ്വസ്ഥതകൾ, ദൂര യാത്രകൾ ഹീലിങ്. പ്രാർത്ഥന , ധ്യാനം എന്നിവയും ഈ മാസം പ്രതീക്ഷിക്കുക. ഏകാന്തനായി തീരാനുള്ള ആഗ്രഹം, നിങ്ങളുടെ നഷ്ട സ്വപനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ എന്നിവയും പ്രതീക്ഷിക്കുക .

നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വംലുക്സ്, വീക്ഷണകോണ്, മനോഭാവം, വിചാര ധാര , ആരോഗ്യം, ഊര്ജ്ജസ്വലത, എന്നാ വിഷയങ്ങളെ ബുധൻ സങ്കീർണമായ രീതിയിൽ സ്വാധീനിക്കും. ഭൂത കാലത്ത് നിന്നുള്ള വ്യക്തികളെ വീണ്ടും കാണാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കാം പല പ്രോജക്ക്ട്ടുകളിലും റീ വർക്ക് വേണ്ടി വരും, നിങ്ങളുടെ ആശയ വിനിമയങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുതെണ്ടാതാണ്. ശാരീരിരിക അസ്വസ്ഥതകളും ഈ മാസം ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാകാം.

ധൈര്യ൦, ശൗര്യം, സഹോദരങ്ങള്, ആശയവിനിമയം, എലെക്ട്രോനിക്സ്, ടെക്നോളജി. ചെറുയാത്രകള്, ചെറുകോഴ്സുകള്, അയല്ക്കാര്എന്നാ വിഷയങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ പോലെ തന്നെ ഈ മാസവും ചൊവ്വ സ്വാധീനിക്കും. ആശയ വിനിമയ കൊണ്ടുള്ള നിരവധി ജോലികൾ ഈ അവസരം പ്രതീക്ഷിക്കുക. സഹോദരങ്ങൾ , സഹോദര തുല്യർ ആയ വ്യക്തികൾ എന്നിവരോടുള്ള നിരവധി ആശയ വിനിമയങ്ങൾ ഈ അവസരം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. പുതിയ ചെറു പ്രോജക്ക്ട്ടുകളിൽ സമയം ചിലവഴിക്കും. ചെറു കോഴ്സുകൾ , ചെറു യാത്രകൾ എന്നിവയും ഈ സമയത്തിന്റെ ഭാഗമാകും. ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ടെക്നോളജി, ആശയ വിനിമയം എന്നീ രംഗത്ത് നിന്നുള്ള നിരവധി ജോലികൾ ലഭിക്കാൻ ഈ അവസരം സാധ്യമാണ്.

Read more topics: # March,# Horoscope,# Jayashree
March monthly Horoscope by Jayashree

RECOMMENDED FOR YOU:

topbanner
topbanner

EXPLORE MORE

topbanner

LATEST HEADLINES