ജൂലൈ നാലാം വാരഫലം
horoscope
July 19, 2021

ജൂലൈ നാലാം വാരഫലം

എരീസ് (മാര്‍ച്ച്‌ 21 - ഏപ്രില്‍ 19) ഈ ആഴ്ച മുതല്‍ ശുക്രന്‍ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം, സൗന്ദര്യം, ജോലി സ്ഥലം എന്നിവയെ സ്വാധീനിക്കും. അതിനാല്‍ നിങ്ങളുടെ...

july fourth week, horoscope
ജൂലൈ രണ്ടാം വാരഫലം
horoscope
July 06, 2021

ജൂലൈ രണ്ടാം വാരഫലം

എരീസ് (മാര്‍ച്ച്‌ 21 - ഏപ്രില്‍ 19) നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതം ഈ ആഴ്ച വളരെ പ്രധാനമാണ്. . വീടിനോട് സംബന്ധിച്ച സീരിയസ് ചര്‍ച്ചകള്‍, പുതിയ ഉപജീവന മാര്&z...

july second week, horoscope
ജൂലായ്‌ മാസ ഫലം
horoscope
July 01, 2021

ജൂലായ്‌ മാസ ഫലം

എരീസ് (മാര്‍ച്ച്‌ 21 - ഏപ്രില്‍ 19) ഈ മാസം മുഴുവനും നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതം വളരെ അധികം ശ്രദ്ധ നേടുന്നതാണ്. വീട് വില്പന, വാങ്ങല്‍, മെച്ചപ്പെടുത്തല്&zwj...

july month, horoscope
ജൂണ്‍ അവസാന വാരഫലം
horoscope
June 28, 2021

ജൂണ്‍ അവസാന വാരഫലം

എരീസ് (മാര്‍ച്ച്‌ 21 - ഏപ്രില്‍ 19) ഈ മാസം മുഴുവനും നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതം വളരെ അധികം ശ്രദ്ധ നേടുന്നതാണ്. വീട് വില്പന, വാങ്ങല്‍, മെച്ചപ്പെടുത്തല്&zwj...

june last week, horoscope
 ജൂൺ നാലാം വാരഫലം
horoscope
June 21, 2021

ജൂൺ നാലാം വാരഫലം

രിപ്പിടിച്ച വാള്‍ ഗ്രൂപ്പും, നെഞ്ചത്ത് ചവിട്ടിയ ഗ്രൂപും തമ്മില്‍ ഉള്ള വാഗ്വാദത്തെ ജ്യോതിഷം വഴി അല്പം വിശകലനം ചെയ്യുന്നു. ഒരു ജാതകത്തില്‍ രാഷ്ട്രീയം സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഗ...

june fourth week, horoscope
ജൂണ്‍ മൂന്നാം വാരഫലം
horoscope
June 15, 2021

ജൂണ്‍ മൂന്നാം വാരഫലം

ഒരു വ്യക്തിയുടെ മാനസിക ആരോഗ്യ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കുന്നതില്‍ ചന്ദ്രന് വളരെ വലിയ പ്രാധാന്യം ആണുള്ളത്. ചന്ദ്രന്‍ സ്വസ്ഥമായി നല്ല ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തോടെ നിന്നാല്‍, മന സു...

june third week horoscope
ജൂൺ മാസ സമ്പൂർണ നക്ഷത്ര  ഫലം
horoscope
June 05, 2021

ജൂൺ മാസ സമ്പൂർണ നക്ഷത്ര ഫലം

എരീസ്മാ ർച്ച് 21-ഏപ്രിൽ 19 ഈ മാസം മുഴുവൻ നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതം വളരെ ശ്രദ്ധ നേടുന്നതാണ്. റിപ്പെയറിങ് ജോലികൾ, വീട് മാറ്റം, കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ പല ചർച്ചകൾ,  ബന്ധു ജന...

june month complete horoscope
മെയ് അവസാന വാരഫലം
horoscope
May 26, 2021

മെയ് അവസാന വാരഫലം

എരീസ് (മാര്‍ച്ച്‌ 21 - ഏപ്രില്‍ 19) ആശയ വിനിമയങ്ങളുടെ ഗ്രഹമായ ബുധന്‍ ഈ ആഴ്ച മുതല്‍ വക്ര ഗതിയില്‍ നീങ്ങുന്നതായിരിക്കും. അതിനാല്‍ ആശയ വിനിമയ...

may last week horoscope

LATEST HEADLINES