ഡിസംബർ മാസഫലവുമായി ജയശ്രീ
horoscope
December 05, 2019

ഡിസംബർ മാസഫലവുമായി ജയശ്രീ

എരീസ് (മാർച്ച് 21 - ഏപ്രിൽ 19)  ഈ മാസം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ കൂടുതൽ എത്തുക ജോലി, സമൂഹത്തിലെ നിങ്ങളുടെ വില എന്നിവയിൽ ആയിരിക...

jayasree astrology, december,forecast
നവംബര്‍ രണ്ടാംവാരഫലവുമായി നിങ്ങളുടെ ഈ ആഴ്ച്ച
horoscope
November 11, 2019

നവംബര്‍ രണ്ടാംവാരഫലവുമായി നിങ്ങളുടെ ഈ ആഴ്ച്ച

എരീസ് (മാര്‍ച്ച് 21 ഏപ്രില്‍ 19) സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങള്‍ ഈ ആഴ്ചയില്‍ വളരെ പ്രാധാന്യം നേടും. പല തരത്തിലുള്ള ചെലവ് വന്നു ചേരാം. അത് പോലെ തന്നെ , സാമ്പത്തിക സഹായവും ...

astrology ,2019,november
ഒക്റ്റോബർ മാസഫലവുമായി നിങ്ങളുടെ ഈ ആഴ്ചയിൽ ജയശ്രീ
horoscope
October 01, 2019

ഒക്റ്റോബർ മാസഫലവുമായി നിങ്ങളുടെ ഈ ആഴ്ചയിൽ ജയശ്രീ

എരീസ് (മാർച്ച് 21 - ഏപ്രിൽ 19)  കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ പോലെ തന്നെ ഈ മാസവും ജോലി സ്ഥലം പ്രാധന്യം നേടും. സഹപ്രവർത്തകരുമായുള്ള ത...

astrology by,jayashree,october,month
ഈ സെപ്‌റ്റെമ്പര്‍ മാസം നമ്മുടെ ജീവിതത്തില്‍ കൂടുതല്‍ പ്രാധാന്യം നേടുന്ന വിഷയങ്ങള്‍ എന്തെല്ലാം ?
horoscope
September 02, 2019

ഈ സെപ്‌റ്റെമ്പര്‍ മാസം നമ്മുടെ ജീവിതത്തില്‍ കൂടുതല്‍ പ്രാധാന്യം നേടുന്ന വിഷയങ്ങള്‍ എന്തെല്ലാം ?

എരീസ് മാര്‍ച്ച് 21-ഏപ്രില്‍ 19 ഈ മാസത്തിന്റെ തുടക്കത്തില്‍ ജോലി ജോലി സ്ഥലം, സഹ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ എന്നാവിഷയങ്ങള്‍ ആയിരിക്കും കൂടുതല്‍ പ്രാധാന്യം നേരിടുക. ജോലി സ...

jayaShree,astrogospel,astrology,monthly horoscope
  ആഗസ്റ്റ് മാസഫലം; ജയശ്രീ എഴുതുന്നു..!
horoscope
August 08, 2019

ആഗസ്റ്റ് മാസഫലം; ജയശ്രീ എഴുതുന്നു..!

എരീസ് (മാർച്ച് 21 - ഏപ്രിൽ 19)  കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പോലെ തന്നെ ഈ ആഴ്ചയും ടീം അങ്ങത്വം, ക്രിയേറ്റീവ് ജോലികൾ എന്നിവ പ്രധാനമാകും...

astrology, august, month, by Jayasree,forecast
  ജൂലൈ മാസ ഫലം; ജയശ്രീ എഴുതുന്നു
horoscope
July 03, 2019

ജൂലൈ മാസ ഫലം; ജയശ്രീ എഴുതുന്നു

എരീസ്മാ ർച്ച് 21-ഏപ്രിൽ 19 ഈ മാസം രണ്ടു പ്രധാനപ്പെട്ട നീക്കങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുക. ആദ്യ ആഴ്ചയില്‍ തന്നെ സൂര്യഗ്രഹണവും., ബുദ്ധന്റെ മന്ദ ഗതിയിലുള്ള നീക്കവും ഉണ്ടാകും. ...

July,month,astrology,Jayashree
ജൂൺ രണ്ടാം വാരഫലവുമായി നിങ്ങളുടെ ഈ ആഴ്ചയിൽ ജയശ്രീ
horoscope
June 10, 2019

ജൂൺ രണ്ടാം വാരഫലവുമായി നിങ്ങളുടെ ഈ ആഴ്ചയിൽ ജയശ്രീ

എരീസ് (മാർച്ച് 21 - ഏപ്രിൽ 19)  കുടുംബ ജീവിതം, വീട്, മുതിർന്ന സ്ത്രീകൾ എന്നിവ ഈ ആഴ്ച വളരെ പ്രധാനമാണ്. വീടിനെ കുറിച്ചു...

weekly forecast by jayashree
ജൂൺ മാസഫലവുമായി നിങ്ങളുടെ ഈ ആഴ്ചയിൽ ജയശ്രീ
horoscope
June 04, 2019

ജൂൺ മാസഫലവുമായി നിങ്ങളുടെ ഈ ആഴ്ചയിൽ ജയശ്രീ

ജയശ്രീ എരീസ് (മാർച്ച് 21 - ഏപ്രിൽ 19)  മാതാപ...

June horoscope, by Jayashree
topbanner

LATEST HEADLINES