ജൂലൈ മാസ ഫലം; ജയശ്രീ എഴുതുന്നു

Malayalilife
topbanner
  ജൂലൈ മാസ ഫലം; ജയശ്രീ എഴുതുന്നു

എരീസ്മാ ർച്ച് 21-ഏപ്രിൽ 19

ഈ മാസം രണ്ടു പ്രധാനപ്പെട്ട നീക്കങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുക. ആദ്യ ആഴ്ചയില്‍ തന്നെ സൂര്യഗ്രഹണവും., ബുദ്ധന്റെ മന്ദ ഗതിയിലുള്ള നീക്കവും ഉണ്ടാകും. 

ബുദ്ധി, പ്രേമം, കുട്ടികള്, ക്രിയേറ്റീവ് കഴിവുകള്, ഊഹ ക്കച്ചവടം,,സെല്ഫ് പ്രൊമോഷന്,,നെത്വര്ക്കിംഗ്, ഹോബികള് എന്നാ വിഷയങ്ങളെ മേഖലയിലൂടെ ബുധന്‍ മന്ദ ഗതിയില്‍ നീങ്ങുന്നതാണ്. ഇത് പുതിയ തുടക്കങ്ങളെ ആണ് സൂചിപ്പിക്കുക. ബൗദ്ധികമായ,  പ്രോജക്ടുകൾ ഉണ്ടാകും. പുതിയ പ്രേമം നിലവിലുള്ള    ബന്ധത്തിൽ പ്രകടമായ മാറ്റങ്ങൾ, എന്നിവ പ്രതീക്ഷിക്കുക.,  കുട്ടികൾ ഗ്രൂപ്പുകൾ,   എന്നിവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളപ്രവർത്തനം, ക്രിയേറ്റീവ്   കഴിവുകളിൽ,ലഭിക്കുന്ന അവസരങ്ങൾ,,സ്വന്തം   കഴിവുകളെ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള സമയം,,പുതിയ ഹോബികൾ   വിനോദ പരിപാടികൾ എന്നിവയും പ്രതീക്ഷിക്കാം. പക്ഷെ ഇവയില്‍ നിന്നെല്ലാം തന്നെ പല തിരുത്തലുകളും പ്രതീക്ഷിക്കുക 

മാതാപിതാക്കള്,സ്വത്ത്, ബന്ധുക്കള്, സന്തോഷം, വളര്ച്ച,ഉപജീവനം, വീട്, കുടുംബം, ജീവിത സൌകര്യങ്ങള് എന്നാ വിഷയങ്ങളെ ശക്തമായ .  സൂര്യ ഗ്രഹണം സ്വാധീനിക്കും.    മാതാപിതാക്കൾ മറ്റു ബന്ധുക്കൾ എന്നിവരോടുള്ള, കൂടുതൽ സംവാദം,പ്രതീക്ഷിക്കാം. മുതിർന്ന സ്ത്രീകളുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ, കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ വേണ്ട സമയമാണ്. പല,പലതരം, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റുകൾ, വീട്,വൃത്തിയാക്കൽ, ഫർണിഷ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം,  കുടുംബയോഗങ്ങൾ,,വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള, യാത്രകൾ,,പൂർവിക സമ്പത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള,,ചർച്ചകൾ, പൂർവിക സ്മരണ, പ്രതീക്ഷിക്കുക. വീടിനുള്ളിൽ പ്രശ്നപരിഹാരം,,  നിരവധി ചർച്ചകൾ എന്നിവയും പ്രതീക്ഷിക്കുക. റിയല്‍ എസ്റ്റേറ്റ് ഡീലുകള്‍, മാതാ പിതാക്കലുമായുള്ള സംവാദം എന്നിവയില്‍ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാകും. 

ടോറസ്ഏപ്രില് 20 – മേയ് 20

ഈ മാസം രണ്ടു പ്രധാനപ്പെട്ട നീക്കങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുക. ആദ്യ ആഴ്ചയില്‍ തന്നെ സൂര്യഗ്രഹണവും., ബുദ്ധന്റെ മന്ദ ഗതിയിലുള്ള നീക്കവും ഉണ്ടാകും. 

മാതാപിതാക്കള്,സ്വത്ത്, ബന്ധുക്കള്, സന്തോഷം, വളര്ച്ച,ഉപജീവനം, വീട്, കുടുംബം, ജീവിത സൌകര്യങ്ങള് എന്നാ വിഷയങ്ങളെ ബുധന്‍ മന്ദ ഗതിയില്‍ സ്വാധീനിക്കും.  ഈ നീക്കം ബാലരെ സെന്‍സിറ്റീവ് ആയ സംഭവങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.  കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം. അവരിടെ ക്ഷേമം എന്നിവ പ്രധാനമായി തീരും.  വീട്ടില്‍ നിന്നും ജോലി ചെയ്യാനുള്ള അവസരം, വീട്ടില്‍ നിന്നുള്ള യാത്രകള്‍,  മാതാപിതാക്കൾ മറ്റു ബന്ധുക്കൾ എന്നിവരോടുള്ള, കൂടുതൽ സംവാദം,പ്രതീക്ഷിക്കാം, മുതിർന്ന സ്ത്രീകളുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ, കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ വേണ്ട,സമയമാണ്. പല,പലതരം, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റുകൾ, വീട്,വൃത്തിയാക്കൽ, ഫർണിഷ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം,, കുടുംബയോഗങ്ങൾ, വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള, യാത്രകൾ, പൂർവിക സമ്പത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള,ള ചർച്ചകൾ, പൂർവിക സ്മരണ,  എന്നിവ പ്രതീക്ഷിക്കുക. ഇവയില്‍ നിന്നെല്ലാം തന്നെ പല വെല്ലുവിളികളും പ്രതീക്ഷിക്കുക.

 ധൈര്യ൦, ശൌര്യം, സഹോദരങ്ങള്, ആശയവിനിമയം, എലെക്ട്രോനിക്സ്, ടെക്നോളജി. ചെറുയാത്രകള്, ചെറുകോഴ്സുകള്, അയല്ക്കാര്എന്നാ,വിഷയങ്ങള്‍ക്ക് മേല്‍ ഈ മാസത്തെ ആദ്യ ആച്ച തന്നെ ശക്തമായ സൂര്യ ഗ്രഹണം ഉണ്ടാകും.  പുതിയ തുടക്കങ്ങള്‍ ഈ അവസരം ഉണ്ടാകാം.. , ചെറു, യാത്രകൾ ചെറിയ പ്രൊജക്ടുകൾ, ആശയവിനിമയം   കൂടുതൽ നടത്തേണ്ട അവസരങ്ങൾ, ആശയവിനിമയ ഉപകരണങ്ങളുടെ   കൂടുതൽ ഉപയോഗം എന്നിവ, പ്രതീക്ഷിക്കുക.     സഹോദരങ്ങൾ മറ്റു ബന്ധുക്കൾ എന്നിവരോടുള്ള അടുത്ത സംസാര0,പ്രതീക്ഷിക്കുക. ചെറു   കോഴ്സുകൾ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം, എഴുത്ത്, എഡിറ്റിംഗ്,,ഇലക്ട്രോണിക്,   നെറ്റ്,വർക്കിംഗ്, ലോജിസ്റ്റിക്സ്,  മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കുള്ള   കൂടുതൽ അവസരം ,ആശയവിനിമയശേഷി കൊണ്ടുള്ള   മറ്റു ജോലികൾ എന്നിവ ധാരാളമായി ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സംരംഭങ്ങളെക്കുറിച്ച്,ഉള്ള പ്രതീക്ഷകളും, സമയത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയായിരിക്കും

ജമിനായ് മേയ് 20-,ജൂണ്‍ 20
 
ഈ മാസം രണ്ടു പ്രധാനപ്പെട്ട നീക്കങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുക. ആദ്യ ആഴ്ചയില്‍ തന്നെ സൂര്യഗ്രഹണവും., ബുദ്ധന്റെ മന്ദ ഗതിയിലുള്ള നീക്കവും ഉണ്ടാകും. 

ധൈര്യ൦, ശൌര്യം, സഹോദരങ്ങള്, ആശയവിനിമയം, എലെക്ട്രോനിക്സ്, ടെക്നോളജി. ചെറുയാത്രകള്, ചെറുകോഴ്സുകള്, അയല്ക്കാര്എന്നാ,വിഷയങ്ങളെ ബുധന്‍ മന്ദ ഗതിയില്‍ സ്വാധീനിക്കും .    ചെറുയാത്രകൾ  യാത്രകൾ ചെറിയ പ്രൊജക്ടുകൾ, ആശയവിനിമയം   കൂടുതൽ നടത്തേണ്ട അവസരങ്ങൾ, ആശയവിനിമയ ഉപകരണങ്ങളുടെ   കൂടുതൽ ഉപയോഗം എന്നിവ,പ്രതീക്ഷിക്കുക . ഇവയില്‍ അധിക ശ്രദ്ധ വേണ്ടി വരും   നിങ്ങളുടെ   വിനിമയങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വൈകാരികത എന്നിവ  ഉണ്ടാകാം.  
സഹോദരങ്ങൾ മറ്റു ബന്ധുക്കൾ എന്നിവരോടുള്ള അടുത്ത സംസാര0,പ്രതീക്ഷിക്കുക.,ചെറു   കോഴ്സുകൾ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം,,എഴുത്ത്, എഡിറ്റിംഗ്, ഇലക്ട്രോണിക്,   നെറ്റ്,വർക്കിംഗ്, ,ലോജിസ്റ്റിക്സ്,  മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കുള്ള   കൂടുതൽ അവസരം ,ആശയവിനിമയശേഷി കൊണ്ടുള്ള   മറ്റു ജോലികൾ എന്നിവ ധാരാളമായി ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സംരംഭങ്ങളെക്കുറിച്ച്,ഉള്ള പ്രതീക്ഷകളും, സമയത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയായിരിക്കും. ഇവയില്‍ എല്ലാം തന്നെ തിരുത്തലുകളും ഉണ്ടാകാം.

ധനം വസ്തു വകകള്‍, സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകള്‍ എന്നാ മേഖലയ്ക്ക് മേല്‍ ഈ മാസം ശക്തമായ സൂര്യ ഗ്രഹണം പ്രതീക്ഷിക്കുക. അധിക ചെലവ് ഉണ്ടാകാം. സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങലില്‍ പുതിയ തുടക്കങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കുക സമ്പാദ്യ   പദ്ധതികളിൽ ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ വിദഗ്ധരുമായി,ചർച്ച ചെയ്യുക., പുതിയ ജോലി, രണ്ടാം ജോലി എന്നിവയ്ക്കുള്ള അവസരമാണിത് .  അധിക ചിലവ്   നിയന്ത്രിക്കേണ്ട നിരവധി സാഹചര്യങ്ങൾ എത്താം പുതിയ കോഴ്സുകൾ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം,,  പുതിയ പ്രോജക്ടുകൾ എടുക്കുന്ന സമയം. വസ്തുവകകളുടെ ക്രയവിക്രയം,,വിലപിടിച്ച   വസ്തുക്കൾ വാങ്ങാനുള്ള അവസരം,,എന്നിവയും ഉണ്ടാകാം. ലോണുകള്‍ ലഭിക്കാനും നല്‍കാനും ഉള്ള അവസരങ്ങളും വന്നെതാം. 

ക്യാന്‍സര്‍ :ജൂണ്‍ 21- ജൂലായ്‌ 22

 വ്യക്തിത്വംലുക്സ്, വീക്ഷണകോണ്, മനോഭാവം, വിചാര ധാര , ആരോഗ്യം, ഊര്ജ്ജസ്വലത എന്നാ വിഷയങ്ങളില്‍ ഈ മാസം പല മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാകാം.  ഈ വിഷയങ്ങളെ ഈ മാസത്തിന്റെ ആദ്യ ആഴ്ച തന്നെ ശക്തമായ സൂര്യ ഗ്രഹണം സ്വാധീനിക്കും, നിങ്ങള്‍ ഒരു പുതിയ വ്യക്തിയായി മാറുന്ന സമയം ആണ്.    ആരോഗ്യം   സൗന്ദര്യം എന്നിവ വർധിപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനം എടുക്കും.,പുതിയ ആരോഗ്യ ക്രമം ഏറ്റെടുക്കാം. വ്യക്തിജീവിതത്തിൽ പുതിയ,   തുടക്കങ്ങൾ,,വ്യക്തിബന്ധങ്ങളിലെ   നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ, പുതിയ ആശയങ്ങൾ  പുതിയ വീക്ഷണകോണുകൾ എന്നിവയും ഈ മാസത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളെ വൈകാരികമായ,കോണിൽനിന്ന് കാണാതിരിക്കുക.,ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പല പുതിയ വിപ്ലവകരമായ,തീരുമാനങ്ങളും എടുത്തേക്കാം. വ്യക്തിജീവിതത്തിലും സാമൂഹികജീവിതത്തിലും പുതിയ,   തുടക്കങ്ങൾ കായി കാത്തിരിക്കുക

  ധനം വസ്തു വകകള്‍, സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകള്‍ എന്നാ മേഖലയ്ക്ക് മേല്‍ ഈ മാസം ബുധന്റെ സങ്കീര്‍ണമായ സ്വാധീനം ഉണ്ടാകും.   സമ്പാദ്യ   പദ്ധതികളിൽ ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ വിദഗ്ധരുമായി,ചർച്ച ചെയ്യുക., പുതിയ ജോലി, രണ്ടാം ജോലി എന്നിവയ്ക്കുള്ള അവസരമാണിത് .  അധിക ചിലവ്   നിയന്ത്രിക്കേണ്ട നിരവധി സാഹചര്യങ്ങൾ എത്താം പുതിയ കോഴ്സുകൾ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം,,  പുതിയ പ്രോജക്ടുകൾ എടുക്കുന്ന സമയം. വസ്തുവകകളുടെ ക്രയവിക്രയം,,വിലപിടിച്ച   വസ്തുക്കൾ വാങ്ങാനുള്ള അവസരം,,എന്നിവയും ഉണ്ടാകാം. ലോണുകള്‍ ലഭിക്കാനും നല്‍കാനും ഉള്ള അവസരങ്ങളും വന്നെതാം.  ഇവയില്‍ നിന്ന് എല്ലാം തന്നെ പല തരം വെല്ലുവിളികളും പ്രതീക്ഷിക്കുക 

ലിയോ:ജൂലായ്‌ 23-ഓഗസ്റ്റ് 22 

ഈ മാസം രണ്ടു പ്രധാനപ്പെട്ട നീക്കങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുക. ആദ്യ ആഴ്ചയില്‍ തന്നെ സൂര്യഗ്രഹണവും., ബുദ്ധന്റെ മന്ദ ഗതിയിലുള്ള നീക്കവും ഉണ്ടാകും.

വ്യക്തിത്വംലുക്സ്, വീക്ഷണകോണ്, മനോഭാവം, വിചാര ധാര , ആരോഗ്യം, ഊര്ജ്ജസ്വലത എന്നാ വിഷയങ്ങളില്‍ ഈ മാസം പല മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാകാം.  ബുധന്‍ ഈ വിഷയങ്ങളെ സങ്കീര്‍ണമായ രീതിയില്‍ സ്വാധീനിക്കുന്നു.   ആരോഗ്യം   സൗന്ദര്യം എന്നിവ വർധിപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനം എടുക്കും.,പുതിയ ആരോഗ്യ ക്രമം ഏറ്റെടുക്കാം. വ്യക്തിജീവിതത്തിൽ പുതിയ,   തുടക്കങ്ങൾ,,വ്യക്തിബന്ധങ്ങളിലെ   നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ, പുതിയ ആശയങ്ങൾ  പുതിയ വീക്ഷണകോണുകൾ എന്നിവയും ഈ മാസത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളെ വൈകാരികമായ,കോണിൽനിന്ന് കാണാതിരിക്കുക.,ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പല പുതിയ വിപ്ലവകരമായ,തീരുമാനങ്ങളും എടുത്തേക്കാം. വ്യക്തിജീവിതത്തിലും സാമൂഹികജീവിതത്തിലും പുതിയ,   തുടക്കങ്ങൾ കായി കാത്തിരിക്കുക

രഹസ്യ മോഹങ്ങള്, ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശത്രുക്കള്, ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച കഴിവുകള്,,ബെഡ് പ്ലെഷേഴ്സ്, ഒറ്റപ്പെടല്, ദൂര ദേശ സം,നഷ്ടങ്ങള്, പ്രാര്ത്ഥന,ധ്യാനം, ചാരിറ്റി, നിഗൂഡത,എന്നാ,വിഷയങ്ങൾ പ്രാധാന്യം നേടുന്നു. ഈ വിഷയങ്ങള്‍ക്ക് മേല്‍ ശക്തമായ സൂര്യ ഗ്രഹണം ഉണ്ടാകും. . ഏകാന്തനായി,, തീരാനുള്ള,ആഗ്രഹം, ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ,,ദൂരയാത്രകൾ എന്നിവ നടക്കാം., നിഗൂഡ വിഷയങ്ങള്‍ പഠിക്കാനുള്ള അവസരം ,നിങ്ങളുടെ മോഹങ്ങളെയും ഭയങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള കണക്ക് കൂട്ടലുകള്‍ , ദൂര യാത്രകള്‍, ധ്യാനം, പ്രാര്‍ത്ഥന എന്നാ വിഷയങ്ങളും സജീവമാണ്. 

വിര്‍ഗോ ഓഗസ്റ്റ് 22 - സെപ്തബര്‍ 22

ഈ മാസം രണ്ടു പ്രധാനപ്പെട്ട നീക്കങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുക. ആദ്യ ആഴ്ചയില്‍ തന്നെ സൂര്യഗ്രഹണവും., ബുദ്ധന്റെ മന്ദ ഗതിയിലുള്ള നീക്കവും ഉണ്ടാകും.
 രഹസ്യ മോഹങ്ങള്, ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശത്രുക്കള്, ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച കഴിവുകള്,,ബെഡ് പ്ലെഷേഴ്സ്, ഒറ്റപ്പെടല്, ദൂര ദേശ സം,നഷ്ടങ്ങള്, പ്രാര്ത്ഥന,ധ്യാനം, ചാരിറ്റി, നിഗൂഡത,എന്നാ,വിഷയങ്ങൾക്ക് മേല്‍ ബുധന്‍ സങ്കീര്‍ണമായ രീതിയില്‍ സ്വാധീനിക്കുന്നു. ഭൂതകാലത്തിന്റെ ഓര്‍മപ്പെടുത്തലുകള്‍ ഉണ്ടാകുന്ന സമയം ആണ്. .  പ്രാധാന്യം നേടുന്നു. ഏകാന്തനായി, തീരാനുള്ള,ആഗ്രഹം, ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ,ദൂരയാത്രകൾ എന്നിവ നടക്കാം. ശാരീരിരിക അസ്വസ്ഥതകള്‍, ഭാവി പരിപാടികളെ കുറിച്ചുള്ള റീസേര്‍ച്ച്‌, സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ നിറഞ്ഞ ഉറക്കം, വൈകാരികമായ സമ്മര്‍ദ്ദം എന്നിവയും പ്രതീക്ഷിക്കുക. 

 മോഹങ്ങള്, പ്രതീക്ഷകള്, സുഹൃത്തുക്കള്, മുതിര്ന്ന,സഹോദരങ്ങള്, കൂട്ടായ്മകള്, ടീംജോലികള്,ഗ്രൂപ്പുകള്എന്നാ, വിഷയങ്ങള്‍ക്ക്  ശക്തമായ സൂര്യ ഗ്രഹണം ഉണ്ടാകും. .   പുതിയ നീക്കങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാകുക   പുതിയ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ചേരാനുള്ള   അവസരങ്ങൾ,ലഭിക്കും.,  വലിയ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിങ്ങൾ ആകൃഷ്ടരാകും.   ഈ ഗ്രൂപ്പുകൾ ദൂരദേശത്തു,നിന്നും ആകാം .  ഇവയിൽ പലതും ഒരു,ദീർഘ നാളേക്ക് നിങ്ങളെ  സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ അവസരം ബുദ്ധിയോടെ പ്രയോഗിക്കുക സുഹൃത്തുക്കളേ നേടാനുള്ള   അവസരങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാത്തുനിൽക്കുന്നു. ഈ സുഹൃത്തുക്കൾ   നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ,അധികം സഹായിക്കാനും,സാധ്യത ഉണ്ട്.  നിലവിലുള്ള   ഗ്രൂപ്പുകളിൽനിന്ന്, മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ഈ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്നും,അകൽച്ച പ്രതീക്ഷിക്കുക. ചാരിറ്റി   പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താം.,സയന്റിഫിക്, ടെക്നിക്കൽ ആശയവിനിമയ രംഗത്തുനിന്നുള്ള   ജോലികൾ,എത്താം. 

ലിബ്ര:സെപ്തബര്‍ 22-ഒക്ടോബര്‍ 23 

 മോഹങ്ങള്, പ്രതീക്ഷകള്, സുഹൃത്തുക്കള്, മുതിര്ന്ന,സഹോദരങ്ങള്, കൂട്ടായ്മകള്, ടീംജോലികള്,ഗ്രൂപ്പുകള്എന്നാ വിഷയങ്ങള്‍ക്ക് ഈ മാസം വളരെ പ്രാധാന്യം ഉണ്ട്.. .ബുധന്‍ ഈ വിഷയങ്ങളെ ശക്തമായി സ്വാധീനിക്കുന്നു. പുതിയ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ചേരാനുള്ള   അവസരങ്ങൾ,ലഭിക്കും., നിലവില്‍ ഉള്ള ഗ്രൂപ്പ് ബന്ധങ്ങളില്‍ പല തര്‍ക്കങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കുക  വലിയ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിങ്ങൾ ആകൃഷ്ടരാകും.   ഈ ഗ്രൂപ്പുകൾ ദൂരദേശത്തു,നിന്നും ആകാം,   ഇവയിൽ പലതും ഒരു,ദീർഘ നാളേക്ക് നിങ്ങളെ  സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ അവസരം ബുദ്ധിയോടെ പ്രയോഗിക്കുക സുഹൃത്തുക്കളേ നേടാനുള്ള   അവസരങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാത്തുനിൽക്കുന്നു. ഈ സുഹൃത്തുക്കൾ   നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ,അധികം സഹായിക്കാനും,സാധ്യത ഉണ്ട്. നിലവിലുള്ള   ഗ്രൂപ്പുകളിൽനിന്ന്, മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ഈ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്നും,അകൽച്ച പ്രതീക്ഷിക്കുക. ചാരിറ്റി   പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താം.,സയന്റിഫിക്, ടെക്നിക്കൽ ആശയവിനിമയ രംഗത്തുനിന്നുള്ള   ജോലികൾ,എത്താം.. ഇവയില്‍ നിന്നെല്ലാം തന്നെ തിരുത്തലുകളും ഉണ്ടാകും. 

 ജോലി, സമൂഹത്തിലെ വില, അധികാരികള്‍, ഈ വിഷയങ്ങളെ ശക്തമായ സൂര്യ ഗ്രഹണം സ്വാധീനിക്കും. പുതിയ തുടക്കങ്ങള്‍ ഈ അവസരം സാധ്യമാണ് ക്രിയേറ്റീവ്   ജോലികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുക.   നിങ്ങളുടെ അധികാരികൾ ഏതാണ്ട്, അനുകൂല   ഭാവത്തിൽ,   നിൽക്കേണ്ട അവസരമാണ്.     പുതിയ ജോലി, നിലവില്‍ ഉള്ള ജോലിയില്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ , ജോലി സ്ഥലത്തെ നവീകരണം എന്നിവ പ്രതീക്ഷിക്കാം. കല , ആസ്വാദനം എന്നാ മേഖലയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നവര്‍ക്കും ഈ അവസരം വളരെ പ്രധാനമാണ്. 

സ്കൊര്പിയോ ഒക്ടോബര്‍ 22 –നവംബര്‍ 22

ഈ മാസം രണ്ടു പ്രധാനപ്പെട്ട നീക്കങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുക. ആദ്യ ആഴ്ചയില്‍ തന്നെ സൂര്യഗ്രഹണവും., ബുദ്ധന്റെ മന്ദ ഗതിയിലുള്ള നീക്കവും ഉണ്ടാകും.
  ജോലി, സമൂഹത്തിലെ വില, അധികാരികള്‍, എന്നാ പത്താം  മേഖലയില്‍  ബുധന്‍ സങ്കീര്‍ണമായ രീതിയില്‍ സ്വാധീനിക്കും. . വളരെ അധികം നീക്കങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും. പല തരം ജോലികള്‍ ഒരേ സമയം ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥകള്‍ ഉണ്ടാകാം.  അധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്ന അവസരമാണ്. പുതിയ പ്രോജക്ക്ട്ടുകള്‍, നിലവില്‍ ഉള്ള ജോലിയില്‍ പുതിയ മാറ്റങ്ങള്‍ എന്നിവ സംഭവിക്കാം. പല കാരണങ്ങള്‍ കൊണ്ടും നിങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ ശ്രധിക്കപ്പെടാം.  അധികാരികള്‍ , സഹ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ എന്നവരോടുള്ള സംസാരം പ്രധാനമാകും. പല തരം അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകാന്‍ ഉള്ള അവസരവും കാണുന്നു. ആശയ വിനിമയം, മീഡിയ എന്നാ മേഖലയില്‍ നിന്നുള്ള ജോലികളും ഉണ്ടാകാം.  പുതിയ ജോലിക്ക് വേണ്ടി ഉള്ള ശ്രമം, നിലവില്‍ ഉള്ള ജോലിയില്‍ നിന്നുള്ള കൂടുതല്‍ അവസരങ്ങള്‍ എന്നിവയും പ്രതീക്ഷിക്കുക. ഇവയില്‍ എല്ലാം തന്നെ പല തരം സങ്കീര്‍ണതകള്‍ ഉണ്ടാകുന്നതിനാല്‍, അതീവ ശ്രദ്ധ ഈ വിഷയങ്ങളില്‍ വേണ്ടി വരും.

ദൂര യാത്രകള്‍ , ആത്മീയത, വിദേശ ബന്ധം, ഉയര്ന്നപഠനം, എഴുത്ത്, പ്രസിദ്ധീകരണം,ധ്യാനം, ഭാഗ്യം, നിയമം, തീര്ത്ഥാടനം എന്നാ മേഖലയില്‍ ഈ മാസം ശക്തമായ സൂര്യ ഗ്രഹണം ഉണ്ടാകും. ഇവ പുതിയ തുടക്കങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.   ദൂരയാത്രകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തും.,  ആത്മീയതയിലേക്ക് കൂടുതൽ ആകർഷിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്., ആത്മീയത, തത്വചിന്ത, ചർച്ചകളിൽ ആകൃഷ്ടരാകും   തീർത്ഥാടനം, വിദേശത്തുനിന്നുള്ള വ്യക്തികളെക്കുറിച്ചുള്ള ആലോചന , വിദേശ സംസ്കാരവും, ആയിട്ടുള്ള അടുപ്പം എന്നിവ പ്രതീക്ഷിക്കുക, പ്രസിദ്ധീകരണം,  നിയമത്തെക്കുറിച്ച് ഉള്ള ആലോചന, എഴുത്ത്   എന്നിവയ്ക്കും അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം

സാജിറ്റെറിയസ്

ഈ മാസം രണ്ടു പ്രധാനപ്പെട്ട നീക്കങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുക. ആദ്യ ആഴ്ചയില്‍ തന്നെ സൂര്യഗ്രഹണവും., ബുദ്ധന്റെ മന്ദ ഗതിയിലുള്ള നീക്കവും ഉണ്ടാകും.

  ദൂര യാത്രകള്‍ , ആത്മീയത, വിദേശ ബന്ധം, ഉയര്ന്നപഠനം, എഴുത്ത്, പ്രസിദ്ധീകരണം,ധ്യാനം, ഭാഗ്യം, നിയമം, തീര്ത്ഥാടനം എന്നാ വിഷയങ്ങളെ ബുധന്‍ സങ്കീര്‍ണമായ രീതിയില്‍ സ്വാധീനിക്കും.   സ്വാധീനിക്കും. , ഈമാസം യാത്രകൾ ഒരു പ്രധാന സംഭവമായിരിക്കും., പക്ഷെ  തരത്തിലുള്ള തടസങ്ങളും ഉണ്ടാകാം. വിദേശത്തുള്ള വ്യക്തികളെ കാണാനുള്ള അവസരം., അവരുമായുള്ള കൂടുതൽ സംവാദം  ആത്മീയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഗഹനമായ ചർച്ച.,തത്വചിന്ത,,സാഹിത്യം എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളിൽ,പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരം,,ഉപരിപഠനത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് എന്നിവ ഉണ്ടാകാം.,  ദൂര,യാത്രകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള   പ്ലാനുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചുവേണം., നിയമ വശത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളും പ്രതീക്ഷിക്കുക., എഴുതാനും അവ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളും ഉണ്ടാകാം. പക്ഷെ ഇവയില്‍ എല്ലാം തന്നെ പല തിരുത്തലുകളും ഉണ്ടാകും.

,സെക്സ്, തകര്ച്ചകള്, പാര്ട്ണര്ഷിപ്പുകള്, ആയുര്ദൈര്ഖ്യം നിഗൂഡ വിഷയങ്ങള്, ഭൌതികവും,ആത്മീയവുമായുള്ളരൂപാന്തരം, നിക്ഷേപങ്ങള്, ജോയിന്റ് സ്വത്തുക്കള്, ടാക്സ് , ഇന്ഷുറന്സ്, ലോണുകള്, എന്നിവയില്‍ ഈ മാസം ശക്തമായ സൂര്യ ഗ്രഹണം ഉണ്ടാകും പല തരം സങ്കീര്‍ണതകളും ഈ വിഷയങ്ങലില്‍ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുക.   പങ്കാളിയുമായുള്ള ചർച്ചകളുംഅവരോടുള്ള   തർക്കങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കുക., ജോയിന്റ് സ്വത്തുക്കളെ കുറിച്ചുള്ള   ചർച്ചകൾ,  നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ലാഭം എങ്ങനെ   വിഭജിക്കണം എന്നുള്ള ചർച്ചകൾ, പുതിയ ബിസിനസ് പങ്കാളിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍, സാമ്പത്തിക സഹായം   ലഭിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഈ സമയം ഉണ്ടാകാം. ടാക്സ്,,  ഇൻഷ്വറൻസ് എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള തർക്കങ്ങളും പരിഹരിക്കപ്പെടാo.,നിഗൂഢ വിഷയങ്ങളെ പറയാനുള്ള ശ്രമം നടത്തും. ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള, ചിന്തയും ഉണ്ടാക്കാം 

കേപ്രികോണ്‍: ഡിസംബര്‍ 21 – ജാനുവരി 19

ഈ മാസം രണ്ടു പ്രധാനപ്പെട്ട നീക്കങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുക. ആദ്യ ആഴ്ചയില്‍ തന്നെ സൂര്യഗ്രഹണവും., ബുദ്ധന്റെ മന്ദ ഗതിയിലുള്ള നീക്കവും ഉണ്ടാകും.

സെക്സ്, തകര്ച്ചകള്, പാര്ട്ണര്ഷിപ്പുകള്, ആയുര്ദൈര്ഖ്യം നിഗൂഡ വിഷയങ്ങള്, ഭൌതികവും,ആത്മീയവുമായുള്ളരൂപാന്തരം, നിക്ഷേപങ്ങള്,, മേഖലയിലൂടെ ബുധന്‍ സങ്കീര്‍ണമായ രീതിയില്‍ നീങ്ങുന്നു. .    ഈ മാസം മുഴുവൻ,സാമ്പത്തികമായ    കണക്കുകൂട്ടൽ അധികമായും ഉണ്ടാവും. നല്ല കൃത്യമായ പ്ലാനിംഗ് ഉണ്ടായില്ല എങ്കില്‍ അടുത്ത കുറെ നാള്‍ സാമ്പത്തികമായ പല വെല്ലു വിളികളും ഉണ്ടാകും. .ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിരവധി   ചർച്ചകൾ ഈ മാസം മുഴുവൻ .പ്രതീക്ഷിക്കുക.,ബിസിനസ്/ ജീവിത,പങ്കാളിയുമായുള്ള ചർച്ചകൾ ധാരാളം ഉണ്ടാകാം.,അവരോടുള്ള   തർക്കങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കുക. പങ്കാളിത ബന്ധങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള തര്‍ക്കങ്ങള്‍, പല വിധ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകളെ കുറിച്ചുള്ള കണക്ക് കൂട്ടലുകള്‍, പുതിയ നിക്ഷേപങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചര്‍ച്ച, ലോണുകള്‍ ലഭിക്കാനും നല്‍കാനും ഉള്ള അവസരം എന്നിവയും പ്രതീക്ഷിക്കുക. ഭൂതകാലത് നിന്നുള്ള വ്യക്തികളെ കാണാനുള്ള അവസരങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കുക 

  വിവാഹം, പങ്കാളി , നിയമപരമായ ബന്ധങ്ങള്, ബിസിനാസ് ബന്ധങ്ങള്, തെളിഞ്ഞു നില്ക്കുന്ന ശത്രുക്കള്,എഗ്രീമെന്റുകള്, കൊണ്ട്രാക്ട്ടുകള്എന്നാ വിഷയങ്ങളില്‍ ശക്തമായ സൂര്യ ഗ്രഹണം ആദ്യത്ത ആഴ്ച തന്നെ ഉണ്ടാകും. ഇത് പുതിയ തുടക്കങ്ങളെ ആണ് കാണിക്കുക.  നിലവിലുള്ള, ബന്ധങ്ങളിൽ പുതിയ തീരുമാനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാ0.,  ചില ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആഗ്രഹിക്കും., പുതിയ ബന്ധങ്ങളിൽ താൽപര്യമുണ്ടാകും.,പുതിയ പ്രേമബന്ധം വിവാഹബന്ധം എന്നിവ നിങ്ങളെ തേടി വരാം.,സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളും,കോൺട്രാക്ടുകൾ ക്ക്,വേണ്ടിയുള്ള ചർച്ചകൾ,  പി ആർ   ജോലികൾ എന്നിവയും ഉണ്ടാകാം.,  ബന്ധങ്ങളിൽനിന്ന്,വിപരീത സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവുന്ന സമയമാണ്

അക്വരിയ്സ്: ജാനുവരി 19 – ഫെബ്രുവരി 19

ഈ മാസം രണ്ടു പ്രധാനപ്പെട്ട നീക്കങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുക. ആദ്യ ആഴ്ചയില്‍ തന്നെ സൂര്യഗ്രഹണവും., ബുദ്ധന്റെ മന്ദ ഗതിയിലുള്ള നീക്കവും ഉണ്ടാകും.
  വിവാഹം, പങ്കാളി , പ്രതീക്സ് എഗ്രീമെന്റുകള്, കൊണ്ട്രാക്ട്ടുകള് എന്ന വിഷയങ്ങളെ ബുധന്‍ സങ്കീര്‍ണമായ രീതിയില്‍ സ്വാധീനിക്കുന്നു. .   വ്യക്തി/ ബിസിനസ് ബന്ധങ്ങളില്‍ നിങ്ങളുടെ നിലപാടുകള്‍ പ്രധാനമാകും.  പുതിയ ബന്ധങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി ഉള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍, പുതിയ ഡീലുകള്‍ക്ക് വേണ്ടി ഉള്ള ശ്രമം, നിലവില്‍ ഉള്ള ഡീലുകളെ കുറിച്ചുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ എന്നിവയും പ്രതീക്ഷിക്കുക.  പുതിയ ജോബ്‌ ഓഫര്‍, ദൂര യാത്രകള്‍ക്ക് വേണ്ടി ഉള്ള ശ്രമം എന്നിവയും പ്രതീക്ഷിക്കാം. പക്ഷെ ഇവയില്‍ നിന്നെല്ലാം പല തിരുത്തലുകളും ആവശ്യമാകും ഭൂതകാലത്ത് നിന്നുള്ള വ്യക്തികളെ കാണുവാനുള്ള നിരവധി അവസരങ്ങളും ഉണ്ടാകും. ഈ വിഷയങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള എല്ലാ നീക്കങ്ങളിന്മേലും കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്. 

  ജോലി സ്ഥലം, സഹ പ്രവര്ത്തകര്, ദിവസേന ഉള്ള ജീവിതം, വളര്ത്തു,മൃഗങ്ങള്‍ ,ബാധ്യതകള്, ആരോഗ്യം എന്നാ വിഷയങ്ങള്‍ക്ക് മേല്‍ ആദ്യ ആഴ്ച തന്നെ ശക്തമായ സൂര്യ ഗ്രഹണം ഉണ്ടാകും. ഇത് പുതിയ തുടക്കങ്ങലെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുക  ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ശ്രദ്ധ കൂടുതലായിരിക്കും,,പുതിയ   ഭക്ഷണക്രമം മരുന്നുകൾ, എന്നിവയ്ക്കുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം ,സഹപ്രവർത്തകരെ കുറിച്ചുള്ള അവബോധം ഗൗരവമുള്ള ചർച്ചകൾ, പുതിയ ജോലിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം, ജോലിസ്ഥലത്ത് നവീകരണം,, സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് കൂടുതല്‍ അന്വേഷണം ,  ക്രിയേറ്റീവ്   പ്രോജക്റ്റുകളിൽ അതിനുള്ള അവസരം എന്നിവയും ഉപേക്ഷിക്കുക., ജോലിസ്ഥലത്തെ നവീകരണം എന്നിവ  പ്രധാനമായിരിക്കും

പ്യ്സീസ്:ഫെബ്രുവരി 19- മാര്‍ച്ച്‌ 20


ഈ മാസം രണ്ടു പ്രധാനപ്പെട്ട നീക്കങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുക. ആദ്യ ആഴ്ചയില്‍ തന്നെ സൂര്യഗ്രഹണവും., ബുദ്ധന്റെ മന്ദ ഗതിയിലുള്ള നീക്കവും ഉണ്ടാകും.
  ജോലി സ്ഥലം, സഹ പ്രവര്ത്തകര്, ദിവസേന ഉള്ള ജീവിതം, വളര്ത്തു,മൃഗങ്ങള്‍ ,ബാധ്യതകള്, ആരോഗ്യം എന്നാ മേഖലയില്‍ ബുധന്‍ സങ്കീര്‍ണമായ രീതിയില്‍ സഞ്ചരിക്കുന്നു.  പല വിധമായ വെല്ലുവിളികള്‍ ഈ അവസരം ഉണ്ടാകാം.   ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ശ്രദ്ധ കൂടുതലായിരിക്കും,,പുതിയ   ഭക്ഷണക്രമം മരുന്നുകൾ, എന്നിവയ്ക്കുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം.,സഹപ്രവർത്തകരെ കുറിച്ചുള്ള   ഗൗരവമുള്ള ചർച്ചകൾ, പുതിയ ജോലിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം, നിലവില്‍ ഉള്ള ജോലിയില്‍ തിരുത്തലുകള്‍,  ജോലിസ്ഥലത്ത് നവീകരണം  സഹപ്രവർത്തകരുമായി ചില   തർക്കങ്ങൾ,,ജോലിസ്ഥലത്തെ അലസത എന്നിവയും പ്രതീക്ഷിക്കുക.,ആശയവിനിമയം,,ഇലക്ട്രോണിക്സ്,, ടെക്നോളജി ,ടെക്നോളജി, നെറ്റ്‌വർക്കിംഗ്   എന്നുള്ള ജോലികളും പ്രതീക്ഷിക്കുക. ഇവയില്‍ എല്ലാം തന്നെ അധിക ശ്രദ്ധ വേണ്ടി വരും. ,വളരെയധികം മത്സര സ്വഭാവം   വച്ചുപുലർത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. 

 ബുദ്ധി, പ്രേമം, കുട്ടികള്, ക്രിയേറ്റീവ് കഴിവുകള്, ഊഹ ക്കച്ചവടം,,സെല്ഫ് പ്രൊമോഷന്,,നെത്വര്ക്കിംഗ്, ഹോബികള്എന്നാ വിഷയങ്ങളില്‍ ഈ മാസം ശക്തമായ സൂര്യ ഗ്രഹണം ഉണ്ടാകും.    ക്രിയേറ്റീവ് ജോലികള്‍ വളരെ അധികം ഉണ്ടാകും.,പുതിയ പ്രേമം നിലവിലുള്ള,ള ബന്ധത്തിൽ പ്രകടമായ മാറ്റങ്ങൾ, എന്നിവ പ്രതീക്ഷിക്കുക,  കുട്ടികൾ ഗ്രൂപ്പുകൾ,, എന്നിവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളപ്രവർത്തനം,,ക്രിയേറ്റീവ്   കഴിവുകളിൽ,ലഭിക്കുന്ന അവസരങ്ങൾ, സ്വന്തം   കഴിവുകളെ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള സമയം,,പുതിയ ഹോബികൾ   വിനോദ പരിപാടികൾ എന്നിവയും പ്രതീക്ഷിക്കാം.
 

Read more topics: # July,# month,# astrology,# Jayashree
July month astrology Jayashree

RECOMMENDED FOR YOU:

topbanner
topbanner

EXPLORE MORE

topbanner

LATEST HEADLINES