ഗര്‍ഭകാലത്തേ ഉറക്കകുറവിന് ഇനി പരിഹാരം; എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം
pregnancy
health

ഗര്‍ഭകാലത്തേ ഉറക്കകുറവിന് ഇനി പരിഹാരം; എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം

ഒരു സ്ത്രീയുടെ പൂര്‍ണ്ണതയേ കുറിക്കുന്ന ഒരു പദമാണ് അമ്മ എന്ന പദം. എന്നാല്‍ ഗര്‍ഭകാലത്തെക്കുറിച്ച് ഏത് ഒരു സ്ത്രീക്കും വളരെയേറെ് ഉത്കണ്ഠകള്‍ നിറഞ്ഞതാണ്. നിരവധി സംശ...