ജനുവരി രണ്ടാം വാരഫലവുമായി നിങ്ങളുടെ ഈ ആഴ്ചയിൽ ജയശ്രീ

Malayalilife
topbanner
ജനുവരി രണ്ടാം വാരഫലവുമായി നിങ്ങളുടെ ഈ ആഴ്ചയിൽ ജയശ്രീ

എരീസ് (മാർച്ച് 21 - ഏപ്രിൽ 19)  

ഈ ആഴ്ചയിൽ മകരരാശിയിൽ അമാവാസി ഉദിക്കും. അത് ജോലിയിൽ പുതിയ പദ്ധതികൾ കൊണ്ടുവരും. തൊഴിൽരഹിതരായ മകരരാശിക്കാർക്ക് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സമയമാണ്. ഒരു പുതിയ ജോലി ലഭിക്കാൻ പ്രപഞ്ചം അവരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനാൽ അവർ ഈ സമയം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ഉപയോഗിക്കണം. നിങ്ങളുടെ മാനേജർമാരുമായും ചില ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാകും. പ്രൊഫഷണൽ അഭിലാഷങ്ങൾ, പുതിയ തൊഴിൽ പദ്ധതികളുടെ തുടക്കം, അല്ലെങ്കിൽ പൊതു അംഗീകാരത്തിനുള്ള ആഗ്രഹം എന്നിവയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടായിരിക്കും. വ്യക്തികൾക്ക് ഉയർന്ന അഭിലാഷബോധം അനുഭവപ്പെടാം, അവരുടെ പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതത്തിൽ പുതിയ തുടക്കങ്ങൾക്കും ദീർഘകാല ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കും വേദിയൊരുക്കുന്നു. ഈ കാലയളവ് പുതിയ ഉദ്യമങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനും കരിയർ മുന്നേറ്റങ്ങൾ തേടുന്നതിനും പൊതു നേട്ടങ്ങൾക്കൊപ്പം വ്യക്തിഗത ലക്ഷ്യങ്ങളെ യോജിപ്പിക്കുന്നതിനും അനുകൂലമായിരിക്കുംഒമ്പതാം ഭാവത്തിൽ ബുധൻ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനാൽ ദീർഘദൂര യാത്രകൾ, വിദേശ സഹകരണങ്ങൾ, വിദേശ സംസ്‌കാരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പഠനം. ജ്യോതിഷത്തിലെ ഒമ്പതാം ഭാവത്തിലൂടെ ബുധൻ സംക്രമിക്കുമ്പോൾ, അത് വിപുലമായ ചിന്തയുടെയും ജിജ്ഞാസയുടെയും ഒരു കാലഘട്ടം കൊണ്ടുവരുന്നു. പുതിയ ആശയങ്ങൾ, സംസ്കാരങ്ങൾ, തത്ത്വചിന്തകൾ എന്നിവ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാൻ ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ ചായ്‌വ് തോന്നുന്ന സമയമാണിത്. ആശയവിനിമയം വിശാലവും കൂടുതൽ തുറന്ന മനസ്സുള്ളതുമായിത്തീരുന്നു, അറിവ് പഠിക്കാനും പങ്കിടാനുമുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. . മൊത്തത്തിൽ, ഈ ട്രാൻസിറ്റ് ജീവിതത്തോടുള്ള ക്രിയാത്മകവും ശുഭാപ്തിവിശ്വാസമുള്ളതുമായ സമീപനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു, ബൗദ്ധിക വളർച്ചയും ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ ധാരണയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.                                            

ടോറസ് (ഏപ്രിൽ 20 - മെയ് 20) 

ബുധൻ എട്ടാം ഭാവത്തിലൂടെ നീങ്ങുന്നതിനാൽ നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആഴ്ചയാണ്. നിങ്ങൾ വായ്പകൾ, ഇൻഷുറൻസ്, നികുതികൾ, പിഎഫ് എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ആശയവിനിമയം നടത്തും. ഈ കാലയളവിൽ, വ്യക്തികൾ സ്വയം ആത്മപരിശോധന നടത്തുകയും മനഃശാസ്ത്രം, നിഗൂഢതകൾ, അല്ലെങ്കിൽ പങ്കിട്ട വിഭവങ്ങൾ എന്നിവ പോലുള്ള അഗാധമായ വിഷയങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. വ്യക്തിപരവും വൈകാരികവുമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് സാധ്യതയുള്ള ആശയവിനിമയം കൂടുതൽ തീവ്രമാകുന്നു. ആളുകൾ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയോ സങ്കീർണ്ണമായ വിഷയങ്ങളിൽ ഉൾക്കാഴ്ച നേടുകയോ ചെയ്യുന്ന സമയമാണിത്. ഈ ട്രാൻസിറ്റ് മാറ്റത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള സന്നദ്ധതയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും മനഃശാസ്ത്രപരമായ തലത്തിൽ തന്നെയും മറ്റുള്ളവരെയും കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.. ഈ ആഴ്ചയിൽ അമാവാസി ദീർഘ യാത്രകളോ വിദേശ സഹകരണമോ കൊണ്ടുവരും. പഠനത്തിനും അദ്ധ്യാപനത്തിനും നല്ല സമയമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആത്മീയ യാത്രകളോ മീറ്റിംഗുകളോ പ്രതീക്ഷിക്കാം. മീഡിയ, മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സമയമാണ്. ഉപദേഷ്ടാക്കൾക്കും അദ്ധ്യാപകർക്കും പുതിയ പ്രോജക്ടുകൾ ലഭിക്കും. പിതൃതുല്യരുമായി നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭാഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.

ജമിനി (മെയ് 21 - ജൂൺ 20)
ഏഴാം ഭാവത്തിലൂടെ നീങ്ങുന്നതിനാൽ വ്യക്തിപരവും തൊഴിൽപരവുമായ ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ ബുധൻ കൊണ്ടുവരും.ജ്യോതിഷത്തിൽ ഏഴാം ഭാവത്തിലൂടെ ബുധൻ സംക്രമിക്കുമ്പോൾ ആശയവിനിമയത്തിലും ബന്ധങ്ങളിലും വെളിച്ചം വീശുന്നു. ഈ സമയത്ത്, പങ്കാളികളുമായോ സുഹൃത്തുക്കളുമായോ സഹപ്രവർത്തകരുമായോ അർത്ഥവത്തായ സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ വ്യക്തികൾ കൂടുതൽ ചായ്‌വുള്ളതായി കണ്ടെത്തിയേക്കാം. സഹകരണം, ചർച്ചകൾ, പരസ്പര ധാരണകൾ എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. ഈ ട്രാൻസിറ്റ് യോജിപ്പുള്ള ഇടപെടലുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ബന്ധങ്ങളിൽ വിട്ടുവീഴ്ച സുഗമമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വ്യക്തവും നയതന്ത്രവുമായ ആശയവിനിമയത്തിലൂടെ സംയുക്ത തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനും വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും അനുകൂലമായ കാലഘട്ടമാണിത്. ഈ ആഴ്ചയിൽ മകരം രാശിയിൽ അമാവാസി ഉദിക്കുന്നതിനാൽ ആത്മപരിശോധനയുടെയും പരിവർത്തനത്തിന്റെയും കാലഘട്ടമാണിത്. വ്യക്തികളെ അവരുടെ വികാരങ്ങളുടെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങാനും തങ്ങളിൽ തന്നെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വശങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. രഹസ്യങ്ങൾ വെളിച്ചത്തുവരാൻ സാധ്യതയുള്ള സമയമാണിത്, ദുർബലതയുടെ ബോധവും വ്യക്തിപരമായ പുതുക്കാനുള്ള ആഗ്രഹവും വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. ന്യൂമൂൺ പുതിയ തുടക്കങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അതിനാൽ നിങ്ങൾ വായ്പ എടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചോ പുതിയ സാമ്പത്തിക പദ്ധതി നേടുന്നതിനെക്കുറിച്ചോ ചിന്തിക്കും. ഈ ട്രാൻസിറ്റിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ സാമ്പത്തിക ആത്മപരിശോധനയുടെ ഒരു കാലഘട്ടം ഉൾപ്പെടാം, ഇത് വ്യക്തികളെ അവരുടെ സംയുക്ത വിഭവങ്ങൾ, നിക്ഷേപങ്ങൾ, പങ്കിട്ട സാമ്പത്തിക പ്രതിബദ്ധതകൾ എന്നിവ വീണ്ടും വിലയിരുത്താൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. കടങ്ങൾ പുനഃക്രമീകരിക്കുന്നതിനോ തന്ത്രപരമായ സാമ്പത്തിക തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനോ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാം. അപ്രതീക്ഷിതമായ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ വെളിച്ചത്തു വന്നേക്കാം, പ്രായോഗിക സമീപനത്തിലൂടെ അവയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ വ്യക്തികളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു.

കാൻസർ (ജൂൺ 21 - ജൂലൈ 22)
ബുധൻ ഇപ്പോഴും ആറാം ഭാവത്തിലാണ്, നിങ്ങളുടെ ജോലിക്കും ആരോഗ്യത്തിനും ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സമയമാണ്. ആറാം ഭാവത്തിലൂടെ ബുധൻ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനാൽ, ജോലി, ആരോഗ്യം, ദിനചര്യകൾ എന്നിവയിലേക്ക് അത് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. ഓർഗനൈസേഷൻ, കാര്യക്ഷമത, പ്രശ്‌നപരിഹാരം എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതാണ് ഈ കാലഘട്ടം. വ്യക്തികൾ അവരുടെ ജോലി ചുമതലകൾ, ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ദൈനംദിന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതായി കണ്ടെത്തിയേക്കാം. വെല്ലുവിളികൾക്കുള്ള പ്രായോഗിക പരിഹാരങ്ങൾ തേടുന്നതിനും ഒരാളുടെ തൊഴിൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്തുന്നതിനും അനുകൂലമായ സമയമാണിത്. ഈ ട്രാൻസിറ്റ് ജോലികളോടുള്ള രീതിപരവും വിശകലനപരവുമായ സമീപനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു, ഇത് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഉൽപാദനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു. ഈ ആഴ്ച ഏഴാം ഭാവത്തിൽ അമാവാസി ഉദിക്കുന്നതിനാൽ ബന്ധങ്ങളിൽ ചില മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും.

ഈ കാലഘട്ടം വ്യക്തികളെ മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു, അവരുടെ വ്യക്തിപരവും തൊഴിൽപരവുമായ യൂണിയനുകളിൽ ഐക്യത്തിനും സന്തുലിതാവസ്ഥയ്ക്കും ഉള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുന്നു. പരസ്പര ധാരണയും സഹകരണവും തേടുന്ന, പ്രതിബദ്ധതയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതോ നിലവിലുള്ള ബന്ധങ്ങളെ പുനർമൂല്യനിർണ്ണയം നടത്തുന്നതോ ആളുകൾ കണ്ടെത്തിയേക്കാം. പുതിയ വ്യക്തിപരവും തൊഴിൽപരവുമായ ബന്ധങ്ങൾക്ക് അവസരമുണ്ട്. ദീർഘദൂര യാത്രകളും പൊതുയോഗങ്ങളും ഈ സമയത്ത് വരും.

ലിയോ (ജൂലായ് 23 - ഓഗസ്റ്റ് 22)
ബുധൻ അഞ്ചാം ഭാവത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു, പതിമൂന്നാം തീയതി മകരം രാശിയിലേക്ക് നീങ്ങും. ജ്യോതിഷത്തിലെ അഞ്ചാം ഭാവത്തിലൂടെ ബുധൻ സംക്രമിക്കുമ്പോൾ, അത് സർഗ്ഗാത്മകതയ്ക്കും ആശയവിനിമയത്തിനും കളിയായതും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതുമായ ഊർജ്ജം നൽകുന്നു. ഈ സമയത്ത്, കലയിലൂടെയോ ഹോബികളിലൂടെയോ വിനോദത്തിലൂടെയോ ക്രിയാത്മകമായി പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ഉയർന്ന ആഗ്രഹം വ്യക്തികൾക്ക് തോന്നിയേക്കാം. സാമൂഹിക ഇടപെടലുകൾ കൂടുതൽ സജീവവും ആസ്വാദ്യകരവുമാകുകയും, വിനോദത്തിന്റെയും സ്വാഭാവികതയുടെയും ആത്മാവിനെ വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ട്രാൻസിറ്റ് തുറന്ന മനസ്സോടെയുള്ള ചിന്തയെയും പുതിയ ആശയങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനുള്ള സന്നദ്ധതയെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. വിനോദ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനും, ആവേശത്തോടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനും, ജീവിതത്തിന്റെ ലഘുവായ വശങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നതിനും അനുകൂലമായ കാലഘട്ടമാണിത്. ഇത് ദൈനംദിന ദിനചര്യകളിലും ആരോഗ്യത്തിലും സാധ്യമായ മാറ്റങ്ങളുടെ സമയത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ സ്വയം വികസനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. ജോലി, ഓർഗനൈസേഷൻ, മൊത്തത്തിലുള്ള ക്ഷേമം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള ഊർജ്ജവും പ്രചോദനവും ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ ശാരീരിക ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. മൊത്തത്തിൽ, ഈ ട്രാൻസിറ്റ് വർദ്ധിച്ച കാര്യക്ഷമത, കൂടുതൽ ഘടനാപരമായ ദിനചര്യ, മെച്ചപ്പെട്ട ശാരീരിക ക്ഷേമം എന്നിവ പോലുള്ള നല്ല ഫലങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം.

വിർഗൊ ( ഓഗസ്റ്റ് 22 - സെപ്റ്റംബർ 22)
     ബുധൻ ധനു രാശിയുടെ അവസാന ഡിഗ്രിയിലൂടെ നീങ്ങുന്നു, അത് നിങ്ങളുടെ വീടിനെയും കുടുംബത്തെയും സ്വാധീനിക്കും.വീടിനെ കുറിച്ചുള്ള നിരവധി ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള സമയമാണ്. ഈ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സംസാരം ഉണ്ടാകും. . വ്യക്തികൾ ഗാർഹിക കാര്യങ്ങൾ, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബ ചരിത്രം എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടേക്കാം. ഈ ട്രാൻസിറ്റ് വ്യക്തവും തുറന്നതുമായ ആശയവിനിമയത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. വീട്ടിലെ മറ്റു വ്യക്തികളെ കൂടുതലായി മനസിലാക്കാൻ ഉള്ള സമയവും കൂടി ആണ്. വീട് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനോ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി വീണ്ടും ബന്ധപ്പെടുന്നതിനോ അനുകൂലമായ സമയമാണിത്. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ അഞ്ചാമത്തെ ഭാവത്തിൽ ന്യൂമൂൺ ഉദിക്കും. അത് സർഗ്ഗാത്മകവും കളിയായതുമായ ഊർജ്ജത്തിന്റെ ഒരു കാലഘട്ടം കൊണ്ടുവരുന്നു. വ്യക്തികൾക്ക് പ്രചോദനത്തിൽ കുതിച്ചുചാട്ടവും സ്വയം പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹവും അനുഭവപ്പെടാം. ഈ ട്രാൻസിറ്റ് പുതിയ പ്രോജക്ടുകൾ, ഹോബികൾ, അല്ലെങ്കിൽ റൊമാന്റിക് ഉദ്യമങ്ങൾ എന്നിവയുടെ തുടക്കത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം, ഇത് സന്തോഷത്തിന്റെയും സ്വാഭാവികതയുടെയും ഒരു ബോധം വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ വശങ്ങളിൽ ആവേശവും ആസ്വാദനവും തേടുന്ന റിസ്ക് എടുക്കാൻ ആളുകൾ കൂടുതൽ ചായ്വുള്ളതായി കണ്ടെത്തിയേക്കാം. കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി കൂടുതൽ സമയം കണ്ടെത്തും. പുതിയ ഗ്രൂപുകളിൽ ചേരാനുള്ള ശ്രമവും ഉണ്ടാകും.  

ലിബ്ര (സെപ്റ്റംബർ 23 - ഒക്ടോബർ 22)
വളരെ തിരക്ക് നിറഞ്ഞ ദിവസങ്ങളായിരിക്കും ഈ ആഴ്ച ഉണ്ടായേക്കുക. ബുധൻ മൂന്നാം ഭാവത്തിലൂടെ നീങ്ങുന്നതിനാൽ നിരവധി ജോലികൾ ഉണ്ടാകും.   അദ്ധ്യാപനം, പ്രസംഗം, കൗൺസിലിങ് തുടങ്ങി ചില പ്രോജക്ടുകൾ ഉണ്ടാകും.ഈ ട്രാൻസിറ്റ് സഹോദരങ്ങൾ, അയൽക്കാർ, സമപ്രായക്കാർ എന്നിവരുമായി കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമവും ഫലപ്രദവുമായ ആശയവിനിമയത്തിന് ഇടയാക്കും.   ചിന്തകളും ആശയങ്ങളും വ്യക്തതയോടെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് എളുപ്പമാക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ടീമുമായി ചില നെറ്റ്‌വർക്ക് മീറ്റിംഗുകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉണ്ടാകും. ഈ ആഴ്ചയിൽ ന്യൂമൂൺ നാലാമത്തെ ഭാവത്തിൽ ഉദിക്കും, ഇത് വീടിനെയും കുടുംബത്തെയും കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള സമയത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ കാലഘട്ടം വ്യക്തികളെ വൈകാരിക സുരക്ഷ തേടാനും പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ട്രാൻസിറ്റിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ ഗാർഹിക ഐക്യം വർധിപ്പിക്കാനും താമസിക്കുന്ന ഇടങ്ങൾ നവീകരിക്കാനും കുടുംബബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്താനുമുള്ള ആഗ്രഹം ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം. ആളുകൾ അവരുടെ വേരുകളുമായി വീണ്ടും ബന്ധപ്പെടുന്നതും പരിചിതമായ ചുറ്റുപാടുകളിൽ ആശ്വാസം തേടുന്നതും അവരുടെ ഗാർഹിക ജീവിതത്തെ ഗുണപരമായി ബാധിക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതും കണ്ടെത്തിയേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിലധികം റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഡീലുകൾ, കുടുംബ മീറ്റിംഗുകൾ, നവീകരണം അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലംമാറ്റം എന്നിവ പ്രതീക്ഷിക്കാം

സ്‌കോർപിയോ (ഒക്ടോബർ 23 - നവംബർ 21)

ധനു രാശിയിലൂടെയുള്ള   ബുധന്റെ നീക്കം സാമ്പത്തിക സാധ്യതകളെ ഉയർത്തിക്കാട്ടും. സാമ്പത്തികവും വ്യക്തിഗത വിഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രായോഗിക കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു. വ്യക്തികൾ പണം, ബജറ്റിങ്, സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണം എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളിൽ ഏർപ്പെട്ടേക്കാം. ഈ ട്രാൻസിറ്റ് പലപ്പോഴും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനുള്ള കൂടുതൽ പ്രായോഗിക സമീപനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു,   വരുമാനവും ചെലവും സംബന്ധിച്ച് ശരിയായ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്താൻ ആളുകളെ സഹായിക്കുന്നു.   നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തികവും മൂല്യങ്ങളും പുനർമൂല്യനിർണയം നടത്താനുള്ള നല്ല സമയമാണിത്. നിങ്ങളുടെ മൂന്നാമത്തെ ഭാവത്തിൽ ഈ ആഴ്ച ചന്ദ്രൻ എത്തുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളുമായോ കസിന്മാരുമായോ കൂടുതൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ചെറിയ കോഴ്സ് എടുക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ടാകാം. ചെറിയ യാത്രകൾ, ട്രാൻസ്ഫറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ ട്രാൻസ്ഫറുകൾ എന്നിവയും ഉണ്ടാകും. എഴുത്ത്, പഠിപ്പിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ കൗൺസിലിങ് എന്നിവയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ പ്രോജക്റ്റുകൾ ആരംഭിക്കാം.ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ തിരക്കുള്ള ആഴ്ചയാണ്, അതിനാൽ സ്വാഭാവികമായും ചെറിയ ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.

സാജിറ്റേറിയസ് (നവംബർ 22 - ഡിസംബർ 21)
ബുധൻ നിങ്ങളുടെ രാശിയിലൂടെ നീങ്ങുന്നു, അതിനാൽ ഇത് വളരെ തിരക്കുള്ളസമയമാണ്. ഈ ആഴ്ച നിരവധി മീറ്റിങ്ങുകളും ആശയ വിനിമയവും ഉണ്ടാകാം. വ്യക്തികൾക്ക് കൂടുതൽ വ്യക്തവും ഉറച്ചതുമായ ആശയവിനിമയ ശൈലി അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം, ഇത് ചിന്തകളും ആശയങ്ങളും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് എളുപ്പമാക്കുന്നു. ഈ ട്രാൻസിറ്റ് പലപ്പോഴും സ്വയം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിലും വ്യക്തിഗത ലക്ഷ്യങ്ങളെയും ആഗ്രഹങ്ങളെയും കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണയും നൽകുന്നു. ജീവിതത്തിൽ പുതിയ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സമയമാണ്.   ലം പലപ്പോഴും മെച്ചപ്പെട്ട ആത്മവിശ്വാസം, മെച്ചപ്പെട്ട ആശയവിനിമയ കഴിവുകൾ, വ്യക്തിഗത ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുന്നതിനുള്ള കൂടുതൽ ദൃഢമായ സമീപനം എന്നിവ ഉണ്ടാകും. മകരം രാശിയിലൂടെയുള്ള ട്രാൻസിറ്റ് ന്യൂമൂൺ പുതിയ സാമ്പത്തിക പദ്ധതികൾ കൊണ്ടുവരും. ഈ കാലഘട്ടം വ്യക്തികളെ അവരുടെ മൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിഫലിപ്പിക്കാനും പണം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പുതിയ തന്ത്രങ്ങൾ പരിഗണിക്കാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. പുതിയ ചന്ദ്രന്റെ ഊർജ്ജം സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്കും സുസ്ഥിരതയ്ക്കും അവസരങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും, അവരുടെ സാമ്പത്തികലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രായോഗിക നടപടികൾ ആരംഭിക്കാൻ വ്യക്തികളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനും ലാഭിക്കുന്നതിനും ബുദ്ധിപരമായ സാമ്പത്തിക തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനും അനുകൂലമായ സമയമാണ്. ഈ ട്രാൻസിറ്റിന്റെ ഫലം പലപ്പോഴും സാമ്പത്തിക ശാക്തീകരണത്തിന്റെ ഒരു നവീന ബോധമായും ഭാവിയിലെ സാമ്പത്തിക ക്ഷേമത്തിനായുള്ള അടിത്തറയായും പ്രകടമാകുന്നു.

കാപ്രിക്കോൺ (ഡിസംബർ 22 - ജനുവരി 19)
ധനു രാശിയുടെ അവസാനത്തെ ഡിഗ്രികളിലൂടെബുധൻ നീങ്ങുന്നു, അത് നിങ്ങളുടെ ഉപബോധമനസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കും. . ഇത് ആത്മപരിശോധനയ്ക്കും ഉപബോധമനസ്സിലെ പര്യവേക്ഷണത്തിനും ഊന്നൽ നൽകുന്നു. പ്രാർത്ഥന , ധ്യാനം എന്നിവയിൽ കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിക്കുന്നതാണ്. ഈ സമയത്ത് ആശയവിനിമയം ആത്മീയവും മാനസികവുമായ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കൂടുതൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതും അവബോധജന്യവുമായേക്കാം. ഉറക്കത്തിൽ നിരവധി സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും . ഈ സ്വപ്‌നങ്ങൾ ഭാവിയെ കുറിച്ചുള്ള സന്ദേശം നൽകുന്നതാണ്.   ആന്തരിക പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള മികച്ച ധാരണയ്ക്കും കാരണമായേക്കാം. മൊത്തത്തിൽ, ട്രാൻസിറ്റ് ആശയവിനിമയത്തിനും മാനസിക പ്രക്രിയകൾക്കും ശാന്തവും കൂടുതൽ ധ്യാനാത്മകവുമായ സമീപനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ രാശിയിൽ ന്യൂമൂൺ ഉദിക്കുന്നതിനാൽ പരിവർത്തനത്തിനും പുനരുത്ഥാനത്തിനുമുള്ള സമയമാണിത്. നിങ്ങളുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യത്തെ നേരിട്ട് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അൽപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള യാത്രയാണ്. നിങ്ങൾ സ്വയം പുതുക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് പ്രപഞ്ചം നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കും.   ഈ ട്രാൻസിറ്റിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ ഉയർന്ന ആത്മബോധവും സ്വയം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ആഗ്രഹവും ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം. വ്യക്തികൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസവും പുതിയ വെല്ലുവിളികൾ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള സന്നദ്ധതയും അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം. പുതിയ വ്യക്തികൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്ന സമയമാണ്. പുതിയ ബിസിനസ് പദ്ധതികൾ, പുതിയ ജോലിക്കുള്ള അവസരങ്ങളും ഉണ്ടാകും.

അക്വേറിയസ് (ജനുവരി 20- ഫെബ്രുവരി 18)
നിങ്ങളുടെ ദീർഘകാല പദ്ധതികളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ധനു രാശിയുടെ അവസാന ഡിഗ്രികളിലൂടെ ബുധൻ നീങ്ങുന്നു. പുതിയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കൂടി ലഭിക്കുന്നു. സൗഹൃദങ്ങളുടെയും ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആശയവിനിമയം, സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങൾ, ബൗദ്ധിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഊന്നൽ നൽകുന്നു. ഈ ട്രാൻസിറ്റിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ സുഹൃത്തുക്കളുമായുള്ള വർദ്ധിച്ച ആശയവിനിമയം, നെറ്റ്‌വർക്കിങ് അവസരങ്ങൾ, സമാന ചിന്താഗതിക്കാരായ വ്യക്തികളുമായുള്ള സഹകരണ ശ്രമങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. . ആളുകൾ ഗ്രൂപ്പ് ചർച്ചകളിൽ സജീവമായി പങ്കെടുക്കുന്നതും ആശയങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതും അവരുടെ സോഷ്യൽ സർക്കിളുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതും കണ്ടെത്തിയേക്കാം. ക്ലബ്ബുകൾ, ഓർഗനൈസേഷനുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ താൽപ്പര്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ഓൺലൈൻ കമ്മ്യൂണിറ്റികളിൽ ചേരുന്നതിന് ഈ കാലയളവ് അനുകൂലമാണ്. മൊത്തത്തിൽ, പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിലൂടെയുള്ള ബുധന്റെ സംക്രമണം, മെച്ചപ്പെട്ട സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങൾ, ഉൽപ്പാദനപരമായ സഹകരണങ്ങൾ, ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പിനുള്ളിൽ നൂതന ആശയങ്ങളുടെ കൈമാറ്റം എന്നിവ പോലുള്ള നല്ല ഫലങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. മകരരാശിയിലെ അമാവാസി ചന്ദ്രൻ കാരണം   നിങ്ങൾക്ക് അൽപ്പം ഒറ്റപ്പെടലും വേർപിരിയലും അനുഭവപ്പെടാം. താൽക്കാലിക ഇടവേളകൾ എടുക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല..

പയ്സീസ് (ഫെബ്രുവരി 19 - മാർച്ച് 20)
ധനു രാശിയിലൂടെയുള്ള ബുധൻ   നിങ്ങളുടെ കരിയറിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ജോലിയെക്കുറിച്ച് ധാരാളം ആശയവിനിമയങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഇത് കരിയർ, പൊതുജീവിതം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശയവിനിമയവും ബൗദ്ധിക പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നു. ഈ ട്രാൻസിറ്റിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ പ്രൊഫഷണൽ ക്രമീകരണങ്ങളിലെ മെച്ചപ്പെടുത്തിയ ആശയവിനിമയ കഴിവുകൾ ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം, ഇത് വിജയകരമായ ചർച്ചകളിലേക്കും അവതരണങ്ങളിലേക്കും നയിക്കുന്നു. വ്യക്തികൾ കരിയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭാഷണങ്ങൾ, സഹപ്രവർത്തകരുമായി നെറ്റ്‌വർക്കിങ്, ജോലിസ്ഥലത്ത് അവരുടെ ആശയങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കൽ എന്നിവയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. കരിയർ മുന്നേറ്റത്തിന് തന്ത്രപരമായ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനും കഴിവുകൾക്കുള്ള അംഗീകാരം തേടുന്നതിനും പ്രൊഫഷണൽ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് സംഭാവന നൽകുന്ന ചർച്ചകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനും ഈ കാലഘട്ടം സഹായകമാകും. മൊത്തത്തിൽ, പത്താം ഭാവത്തിലൂടെയുള്ള ബുധന്റെ സംക്രമണം മെച്ചപ്പെട്ട പ്രൊഫഷണൽ ആശയവിനിമയം, തന്ത്രപരമായ തൊഴിൽ ആസൂത്രണം, പൊതുമേഖലയിലെ വിജയകരമായ ഇടപെടലുകൾ എന്നിവ പോലുള്ള നല്ല ഫലങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. ഈ ആഴ്ചയിൽ മകരം രാശിയിൽ അമാവാസി ഉദിക്കും, അത് നിങ്ങളുടെ സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങൾ, കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇടപെടൽ, സൗഹൃദങ്ങളോടും അഭിലാഷങ്ങളോടും ബന്ധപ്പെട്ട ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്നിവയെ സ്വാധീനിക്കും. ഈ കാലഘട്ടം വ്യക്തികളെ അവരുടെ സാമൂഹിക സർക്കിളുകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും പുതിയ ബന്ധങ്ങൾ വളർത്താനും നിലവിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്താനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ഫലങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും അർത്ഥവത്തായ സഖ്യങ്ങൾ, സഹകരണങ്ങൾ, ഒരു ഗ്രൂപ്പിലോ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലോ ഉള്ള പങ്കിട്ട ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ ട്രാൻസിറ്റ് നൂതന ആശയങ്ങളുടെയും പ്രോജക്റ്റുകളുടെയും തുടക്കത്തിനും പ്രചോദനം നൽകിയേക്കാം, പ്രത്യേകിച്ച് വ്യക്തിപരമായ അഭിലാഷങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നവ. മൊത്തത്തിൽ, പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിലെ അമാവാസിക്ക് നല്ല സാമൂഹിക മാറ്റങ്ങൾ, വർദ്ധിച്ച നെറ്റ്‌വർക്കിങ് അവസരങ്ങൾ, പങ്കിട്ട പരിശ്രമങ്ങളിലൂടെ പൂർത്തീകരണബോധം എന്നിവ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും.

 

ജയശ്രീ

വേദിക്, വെസ്റ്റേണ്‍ ജ്യോതിഷങ്ങളില്‍ കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ചു വര്‍ഷമായി പ്രാക്ട്രീസ് ചെയ്യുന്ന ജയശ്രീ, ഇന്‍സ്റ്റിട്ട്യൂട്ട് ഓഫ് അസ്ട്രോളജി, ഭാരതീയ വിദ്യാഭവന്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്നും ജ്യോതിഷത്തില്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷന്‍ കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഗുരുജി. ശ്രീ കെ എന്‍ റാവുവാണ് ഗുരു. ക്രിസ്ത്യന്‍ തിയോളജിയില്‍ വര്‍ഷമായി റിസേര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നു. തിരുവനന്തപുരം ഗവണ്‍മെന്റ് ലോ കോളേജില്‍ നിന്ന് നിയമബിരുദവും നേടി. കൊച്ചി ഐടി മേഖലയില്‍ ഇപ്പോള്‍ അനലിസ്റ്റ് ആയി ജോലി ചെയ്തു വരികയാണ്.

Read more topics: # ജനുവരി
astrology by Jayashree jANUVARY 2023

RECOMMENDED FOR YOU:

topbanner

EXPLORE MORE

LATEST HEADLINES