ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് ക്യാപ്സിക്കം; ഗുണങ്ങൾ അറിയാം
wellness
health

ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് ക്യാപ്സിക്കം; ഗുണങ്ങൾ അറിയാം

ആരോഗ്യപരിപാലനത്തിന് ഏറെ ഗുണകരമായ  ഒന്നാണ് ക്യാപ്സിക്കം. ഇതിൽ ജീവകം സി39; ബി 6, ബി 9, ബി കോംപ്ലക്സ് എന്നിവ ഉയർന്ന അളവിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു.  ക്യാപ്സിക്കം മരുന്നായി ഓസ്റ്റ...


LATEST HEADLINES